Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Polityka

Zwiń
X
 
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • No to mamy jedno kłamstwo, albo celowe niewspominanie o innych ofiarach, pobitych (czyli również torturowanych) na komendach oprócz ks. Popiełuszki
  i mamy wybielanie człowieka (możemy go nazwać jak chcemy - komunistą, faszystą etc.), którym sterowała Moskwa, a który był odpowiedzialny za mordowanie Polaków czy to w kopalni Wujek czy w czasie grudnia 70' na Wybrzeżu, czy tych osób co wymieniłem w poprzednim poście i innych
  Naprawdę uważam, za tłumaczenie JKM z jego słów za bezcelowe, kolejny raz pokazał, że właściwie ma nierówno pod sufitem, ewentualnie Polska historia i jej konsekwencje nie mają dla niego żadnego znaczenia

  edit: wymieniłem ludzi, którzy ginęli po brutalnych pobiciach na komendach czy w domach

  Komentarz


  • Zamieszczone przez bloniaq
   Zresztą sam fakt, że istnieją dwie tak różne definicje jest idiotyczny, jakby nie mogło powstać nowe określenie.
   Zgoda, ale nie jest to jedyny przypadek ewolucji języka i akurat Korwina pod względem pojęć zawsze warto sprawdzać.

   Tak czy inaczej - czy Twoim zdaniem Jaruzelski umacniał ten narzucony system czy może te uwłaszczanie się nomenklatury było z tym systemem sprzeczne?
   Tak, poprzez całą swoją biografię budował/wspierał i umacniał system komunistyczny w Polsce. Jak jeszcze nie czytałeś to odsyłam do Długiego ramienia Moskwy Cenckiewicza.

   A to, że po koniec 80' zrealizował rozkazy płynące z Moskwy są dość marnym dowodem, że nie był komunistą.

   Komentarz


   • Zamieszczone przez bloniaq
    @Foxx
    Ja rozumiem, że to burzy światopogląd.
    ? Czyj?

    Zamieszczone przez bloniaq
    Być może Korwin w tej wypowiedzi popełnia jakieś merytoryczne błędy. Ale żeby to stwierdzić wystarczy, podać definicję komunizmu i zweryfikować czy ustrój w Polsce podpadał pod komunizm. Albo pokazać te przypadki torturowania po 1956 roku. I wtedy można stwierdzić, że się myli. A jeśli to odosobniony przypadek, to co takiego świadczy o tym, że to nie był wypadek przy pracy, bo nie mogę dostrzec? Argument, że tymi słowami broni komunistów i dlatego nie ma racji można sobie wsadzić...


    Ruch komunistyczny wyodrębnił się z ruchu socjalistycznego w 1. połowie XX w. Formą organizacyjną były partie komunistyczne, działające w licznych krajach świata jako nielegalna lub legalna opozycja, oraz sprawujące władzę w sowieckiej Rosji i ZSRR 1917–91, w Mongolii od 1924 do początku lat 90., w Chinach od 1949, w Korei od 1948, w Wietnamie od 1945, w Europie Wschodniej 1944–89, na Kubie po 1959. Partie komunistyczne odrzucały demokratyczne metody działania (traktując je jako wyraz „demokracji burżuazyjnej”) oraz dążyły do zmiany ustroju drogą rewolucyjnej przemocy. Zasady organizacyjne przejęły od bolszewików i W. Lenina; do najważniejszych należała ścisła dyscyplina, wymagająca od członków organizacji całkowitego poświęcenia celom formułowanym przez elitę przywódczą. Partie te miały kadrowy charakter, przedkładały dyscyplinę i oddanie nad masowość. ZSRR dążył do podporządkowania sobie partii komunistycznych w innych krajach, w wielu z nich, niezależnie od woli swych członków, stawały się one elementem polityki zagranicznej ZSRR. Z chwilą dojścia do władzy komuniści dążyli do stopniowego wyeliminowania innych ugrupowań i uzyskania pełnej kontroli nad życiem politycznym. W warunkach panującego ustroju komunistycznego, partie komunistyczne nabierały charakteru masowego. Stapiały się z aparatem państwowym i przekształcały go w główny czynnik pośredniczący między systemem politycznym a społeczeństwem. W dłuższym okresie zatracały swój ideowy charakter i przynależność do nich była traktowana przez wielu członków wyłącznie jako warunek osiągnięcia pożądanej pozycji społecznej.

    Ustrój komunistyczny (realny socjalizm).

    Komunizm jako ustrój, traktowany często jako odmiana totalitaryzmu, ukształtował się w państwach, w których partie komunistyczne uzyskały władzę; w Rosji i w Chinach — po rozpadzie wcześniejszego porządku społecznego i politycznego w wyniku wojen i rewolucji, w innych krajach dodatkowo wskutek poparcia ze strony ZSRR lub ChRL. Rozpad wcześniejszego porządku, a następnie polityka nowych władz (nacjonalizacja przemysłu, kolektywizacja rolnictwa, polityczna, a często fizyczna eliminacja dawnych elit, oraz przyspieszona industrializacja) doprowadziły do radykalnych zmian nie tylko ustroju politycznego, ale i struktury społecznej. Ustrój komunistyczny charakteryzował się: dążeniem do atomizacji społeczeństwa, dominacją partii we wszystkich sferach życia publicznego (zwłaszcza w dziedzinie polityki, stowarzyszeń i środków masowego przekazu), podporządkowaniem ustawodawstwa i prawa partii, rozbieżnością (mimo utrzymania fasadowej roli tradycyjnych instytucji państwa i prawa) między przepisami prawa stanowionego a faktycznie obowiązującymi normami, symbiozą aparatu partyjnego i państwowego, ideologicznym monopolem partii (cenzura), zawłaszczeniem sfery języka publicznego (nowomowa), dążeniem do redukcji znaczenia religii, upaństwowieniem gospodarki, dążeniem do podporządkowania partii i państwu życia prywatnego obywateli, kampaniami masowej mobilizacji społeczeństwa dla osiągnięcia celów politycznych i gospodarczych (np. kolektywizacja i industrializacja w ZSRR, Wielki Skok i „rewolucja kulturalna” w Chinach), stosowaniem przez państwo przymusu i terroru poza kontrolą prawa (uzasadnionym koncepcją dyktatury proletariatu), czystkami w stosunku do części własnego aparatu władzy, kultem przywódców, naśladowaniem rozwiązań ustrojowych ZSRR w poszczególnych państwach komunistycznych i podporządkowaniem ich polityki interesom państwa sowieckiego. W skali międzynarodowej pierwszym centrum podporządkowującym sobie pozostałe państwa komunistyczne i starającym się wciągnąć w orbitę swego oddziaływania także niektóre państwa Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej był ZSRR. Militarnym wyrazem tej dominacji był Układ Warszawski, jednym z jego celów było niedopuszczenie do wyłamania się z systemu któregoś z państw wschodnioeuropejskich (interwencje na Węgrzech 1956 i w Czechosłowacji 1968 ). W sferze gospodarki dominacji tej służyła Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. W skali globalnej ZSRR i podporządkowane mu państwa rywalizowały — w płaszczyźnie politycznej, ale także przez oddziaływanie ideologiczne — z państwami Zachodu, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. W latach 60. Chiny usiłowały rywalizować z ZSRR o przywództwo wśród państw komunistycznych i ruchów lewicowych, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

    Komunizm w fazie rozwoju charakteryzował się szybkim wzrostem gospodarczym. Był on możliwy dzięki wykorzystaniu znacznych rezerw siły roboczej i in. czynników produkcji (energia, zasoby naturalne) oraz środków, które powinny być przeznaczone na rozwój infrastruktury i ochronę środowiska. Wzrost ten umożliwiały: wymuszanie akumulacji przez państwo, koncentracja działań na wybranych celach oraz mobilizacja wysiłku metodami politycznego przymusu. Rozwojowi gospodarczemu towarzyszyły masowe przemiany społeczne (urbanizacja, ruchliwość społeczna, wzrost wykształcenia). Te cechy rozwoju oraz nadzieja na dalszą modernizację społeczną decydowały o poparciu udzielanemu komunizmowi przez niektóre grupy społeczne. Było to również przyczyną międzynarodowej popularności komunizmu, zwłaszcza w krajach słabiej rozwiniętych. W dłuższym okresie, wraz z wyczerpywaniem się łatwo dostępnych czynników produkcji, a także wraz z narastaniem zjawisk biernego oporu i korupcji, oraz wobec niezdolności do innowacji, gospodarki komunistyczne wchodziły w fazę stagnacji i przewlekłego kryzysu. Zjawisku temu towarzyszyła utrata atrakcyjności ideologicznej i stopniowa delegitymizacja, słabła też zdolność systemu do kontroli społeczeństwa za pomocą ideologii i terroru. Komunizm w obszarze oddziaływania ZSRR upadł 1989–91, a interpretacja tego procesu nie może jeszcze być jednoznaczna. U jego podłoża leżała niezdolność systemu do sprostania wyzwaniom cywilizacyjnym. Na sam przebieg upadku wpłynął charakter konfiguracji politycznej w państwach bloku sowieckiego — gospodarczy i polityczny kryzys w Polsce, niepowodzenie sowieckiej interwencji w Afganistanie, zmiany na szczytach sowieckiej elity władzy i polityka M. Gorbaczowa (pierestrojka i głasnost), skutki zamachu stanu VIII 1991 w Moskwie. Komunizm utrzymał się, przynajmniej w sferze politycznej, w Chinach, od początku lat 80. prowadzą one jednak politykę autorytarnej modernizacji, polegającej na dopuszczaniu na wielką skalę sektora kapitalistycznego i obcego kapitału. Na mniejszą skalę proces taki dokonuje się w Wietnamie. W początku XXI w. komunizm utrzymywał się także w Korei Północnej i na Kubie.
    Internetowa encyklopedia PWN - zawierająca ok. 200 tysięcy artykułów, haseł, ilustracji, kalendariów, tabel ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej Wydawnictwa Naukowego PWN - to najlepsze źródło rzetelnej i wiarygodnej wiedzy.    Ofiary stanu wojennego w Polsce 1981–1983.

    Do dzisiaj nieznana jest dokładna liczba śmiertelnych ofiar represji władz stanu wojennego wprowadzonego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1983.

    Utworzona przez sejm kontraktowy w 1989 Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW, stwierdziła, że spośród 122 niewyjaśnionych przypadków zgonów działaczy opozycji aż 88 miało bezpośredni związek z działalnością funkcjonariuszy MSW.

    Część ofiar śmiertelnych wydarzeń stanu wojennego była skutkiem tłumienia przez jednostki LWP, MO, ZOMO, NOMO, ROMO, ORMO, funkcjonariuszy WSW i SB pokojowych demonstracji ulicznych ludności, sprzeciwiających się władzy WRON. W dziewięciu przypadkach ofiary padły w wyniku krwawego stłumienia strajku w kopalni, w jednym przypadku po złamaniu strajku na uczelni.

    Znaczna ich część były to jednak ofiary intencjonalnego działania władz przeciwko określonym działaczom opozycji. Wszystkie one z definicji spełniają znamiona ofiar zbrodni komunistycznej.

    W pierwszych dniach stanu wojennego władze komunistyczne dokonały wielu aresztowań osób, które mimo dekretu nie zaprzestały działalności opozycyjnej czynnie przeciwstawiając się wprowadzeniu stanu wojennego. Wyroki wydawane były w trybie doraźnym przez sądy wojskowe. Opozycjoniści stawiani byli w stan oskarżenia w związku z próbą obalenia ustroju PRL. W trybie doraźnym za to przestępstwo wobec reżimu komunistycznego groził wyrok do kary śmierci włącznie.

    W latach 1981–1982 władze komunistyczne przetrzymywały w specjalnie utworzonych obozach dla internowanych 9736 działaczy podziemia, w tym 313 kobiet. Niejednokrotnie dochodziło w nich do wypadków znęcania się psychicznego i fizycznego nad internowanymi.

    Inną kategorię ofiar stanowią osoby szykanowane przez władze za działalność opozycyjną. Wiele z nich było prześladowanych i wyrzucanych z pracy z tzw. wilczymi biletami, eksmitowanych z zajmowanych przez siebie mieszkań, w końcu były zmuszane do emigracji. Szczególny przypadek stanowią represje wobec działaczy chłopskich, których niejednokrotnie zmuszano siłą do nieopłacalnych upraw (przypadek Stanisława Helskiego).


    LISTA OFIAR
    KOMUNISTYCZNEGO APARATU REPRESJI
    W LATACH 1981-1989

    Czekalski Józef Lat 48. Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał klatki piersiowej i brzucha, ponadto postrzał lewej stopy
    Giza Józef Lat 28. Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał boczny szyi
    Gnida Joachim Lat 28. Zmarł w dniu 25 stycznia 1982 r. w wyniku ran odniesionych w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał przeszywający głowe
    Gzik Ryszard Lat 35. Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał przeszywający głowę
    Kupczak Bogumił Lat 28. Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał brzucha
    Pełka Andrzej Lat 20. Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji w KWK Wujek, postrzał przeszywający głowę
    Stawisiński Jan Lat 22. Zmarł w dniu 25 stycznia 1982 r. w wyniku ran odniesionych w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał przeszywający głowę
    Wilk Zbigniew Lat 20. Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał w plecy i postrzał od tyłu w okolicy ledzwiowej
    Zając Zenon Lat 22. Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał przeszywający klatkę piersiową
    Browarczyk Antoni Lat 23. Zamordowany strzałem w głowę podczas rozpędzania demonstracji w Gdańsku, w dniu 17 grudnia 1981 r.
    Kosecki Tadeusz Zmarł na zawał serca pobity przez ZOMO w czasie pacyfikacji strajku na Politechnice Wrocławskiej w dniu 17 grudnia 1981 r.
    Adamowicz Michał Lat 28. Zmarł w dniu 5 wrzesnia 1982 r. w wyniku ran postrzałowych odniesionych w czasie demonstracji w dniu 31 sierpnia w Lubinie
    Pozniak Mieczysław Lat 26. Zmarł w dniu 31 sierpnia w Lubinie, w wyniku rany postrzałowej brzucha odniesionej w czasie demonstracji w Lubinie
    Trajkowski Andrzej Lat 32. Zmarł w dniu 31 sierpnia w Lubinie, w wyniku rany postrzałowej głowy odniesionej w czasie demonstracji w Lubinie
    Barchański Emil Lat 17. Uczeń, wiezień polityczny. Zaginął w dniu 16 czerwca 1982 r. Ciało wyłowiono z Wisły. W trakcie śledztwa był bity, miał być świadkiem na rozprawie kolegów
    Cielecki Wojciech Lat 19. Zastrzelony przez żołnierza LWP w dniu 2 kwietnia 1982 r., w Białej Podlaskiej
    Cieślewicz Wojciech Lat 29. Zmarł w dniu 2 marca 1982 r. w wyniku pobicia przez ZOMO podczas demonstracji w Poznaniu, w dniu 13 lutego 1982 r.
    Durda Władysław Zmarł w nocy z 3 na 4 maja 1982 r. zatruty gazami łzawiącymi użytymi do rozpędzania demonstracji w dniu 3 maja 1982 r., w Szczecinie. Milicja odmówiła wezwania pogotowia
    Grudziński Adam Lat 36. Zmarł na serce po pobiciu w obozie internowania w Zalężu, w październiku 1982 r.
    Jurgielewicz Zdzisław Lat 29. Zmarł w dniu 21 wrzesnia 1982 r. po pobiciu w dniu 12 września 1982 r. w KM MO, w Giżycku
    Kamiński Wacław Lat 32. Zmarł w dniu 28 listopada 1982 r., trafiony petardą w czasie demonstracji w dniu 11 listopada 1982 r., w Gdańsku
    Kołodziejczyk Wanda Lat 59. Przewieziona do szpitala w stanie agonalnym ze śladami pobicia z aresztu śledczego na ul. Rakowieckiej w Warszawie, zmarła w dniu 4 stycznia 1982 r.
    Kot Stanisław Po pobiciu przez patrol ZOMO w dniu 31 marca 1982 r. zmarł w dniu 3 kwietnia 1982 r. w Rzeszowie
    Królik Stanisław Lat 39. Pobity w czasie demonstracji w dniu 10 listopada 1982 r. w Warszawie, zmarł w dniu 16 listopada 1982 r.
    Lenartowicz Joanna Lat 19. Zmarła w dniu 5 maja 1982 r. po pobiciu w czasie rozpędzania demonstracji w dniu 3 maja 1982 r. w Warszawie
    Lisowski Włodzimierz Lat 67. Zmarł w dniu 13 lipca 1982 r. po pobiciu podczas demonstracji w dniu 13 maja 1982 r. w Krakowie
    Majchrzak Piotr Lat 19. Zmarł w dniu 18 maja 1982 r. po pobiciu przez ZOMO podczas demonstracji w dniu 13 maja 1982 r. w Poznaniu
    Majewski Kazimierz Lat 46. Na skutek nagonki, inwigilacji, gróźb i nakłaniania do współpracy z SB popełnił samobójstwo w dniu 29 pazdziernika 1982 r. w Jeleniej Górze
    Michalczyk Kazimierz Lat 27. Zmarł w dniu 2 wrzesnia 1982 r. w wyniku obrażeń poniesionych w czasie rozpędzania demonstracji we Wrocławiu w dniu 31 sierpnia 1982 r.
    Raczek Stanisław Lat 35. Zmarł w dniu 7 wrzesnia 1982 r. po pobiciu w czasie demonstracji w Kielcach w dniu 31 sierpnia 1982 r.
    Radomski Mieczysław Lat 56. Zmarł w dniu 3 maja 1992 r. w czasie zajść ulicznych w Warszawie
    Rokitowski Mieczysław Lat 47. Zmarł w dniu 3 kwietnia 1982 r. po pobiciu w areszcie śledczym w Zalężu
    Sadowski Piotr Lat 32. Zmarł w dniu 31 sierpnia 1982 r. trafiony petardą podczas demonstracji w Gdańsku
    Szulecki Adam Lat 32. Zmarł w dniu 9 maja 1982 r. po pobiciu w czasie demonstracji w dniu 3 maja 1982 r. w Warszawie
    Wilkomirski Eugeniusz Lat 52. Zmarł w dniu 3 wrzesnia 1982 r. po pobiciu przez ZOMO w czasie demonstracji w Częstochowie w dniu 1 września 1982 r.
    Włosik Bogdan Lat 30. Zamordowany przez funkcjonariusza SB w czasie demonstracji w Nowej Hucie w dniu 13 października 1982 r.
    Wozniak Tadeusz Lat 49. Zmarł w dniu 1 wrzesnia 1982 r. po pobiciu przez ZOMO podczas demonstracji w dniu 31 sierpnia 1982 r. we Wrocławiu
    Zdunek Franciszek Lat 49. Zastrzelony przez sierżanta MO .Przewodniczacy Komitetu Budowy Kaplicy w Sobolewie w woj. Lubelskim
    Bleszczynski Zenon Lat 24. Zmarł w nocy z 13 na 14 stycznia 1983 r. po pobiciu w areszcie śledczym w dniu 28 grudnia 1982 r.
    Drabowska Janina Lat 63. Zmarła we wrześniu 1983 r. na skutek obrzęku płuc spowodowanego działaniem gazów łzawiących użytych do rozpędzania demonstracji w Nowej Hucie w dniu 31 sierpnia 1983 r.
    Grzywna Andrzej Lat 62. Zmarł w nocy z 29 na 30 sierpnia 1983 r. po pobiciu pałką po głowie w milicyjnym areszcie
    Kowalski Ryszard Lat 44. Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Hucie Katowice, dwukrotny więzień polityczny. Zaginął w dniu 7 lutego 1983 r. Ciało wyłowiono z rzeki w dniu 31 marca 1983 r.
    Larysz Józef Lat 41. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w zakładach ELWRO. Internowany, zwolniony z pracy. Zmarł w dniu 7 marca 1983 r. po kolejnym przesłuchaniu w KW MO
    Lyskawa Bernard Lat 56. Zmarł na zawał serca uciekając przed ZOMO po demonstracji w Krakowie w dniu 1 maja 1983 r.
    Miasko Zdzisław Lat 29. Zmarł w dniu 3 czerwca 1983 r. po pobiciu na posterunku MO w Nowej Miłosnej
    Marzec Jerzy Lat 21. Zaginął w dniu 21 czerwca 1983 r. po uroczystościach powitania Papieża. Ciało znaleziono nad Odrą w dniu 22 czerwca 1983 r. Powodem śmierci było zachłyśnięcie się krwią
    Podboraczyński Bogusław Lat 21. Działacz NSZZ „Solidarność”. Prawdopodobnie zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, ciało wydobyto z rzeki w dniu 30 kwietnia 1983 r.
    Przemyk Grzegorz Lat 19. Zmarł w dniu 14 maja 1983 r. w wyniku obrażeń po pobiciu przez milicjantów na Komisariacie MO przy ul. Jezuickiej w Warszawie w dniu 12 maja 1983 r.
    Stefański Jacek Lat 25. Zmarł w dniu 9 września 1983 r. Pobity w dniu 2 września 1983 r. na ulicy przez „nieznanych sprawców”. Brata denata i świadków wydarzenia funkcjonariusze MSW nakłaniali szantażem do zaniechania wyjaśnienia sprawy
    Symoniuk Zbigniew Lat 33. Członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Internowany, więzień polityczny. Zmarł w dniu 8 stycznia 1983 r. Wg oficjalnej wersji popełnił samobójstwo w czasie odbywania kary 2 lat pozbawienia wolności w więzieniu w Białymstoku
    Smagura Ryszard Lat 29. Zmarł w dniu 1 maja 1983 r. w Krakowie po trafieniu petardą w czasie demonstracji
    Szymanski Zbigniew Zmarł w kwietniu 1983 r. po pobiciu przez ZOMO-wców - R. Rudowczaka i J. Niemca
    Wasiluk Henryk Lat 28. Więzień polityczny. Zmarł w dniu 25 listopada 1983 r. Po zwolnieniu z więzienia popełnił samobójstwo przez samospalenie przed eksmisją z mieszkania
    Wedrowny Jerzy Lat 28. Aresztowany za udział w manifestacji w dniu 31 sierpnia 1983 r. Zmarł w areszcie śledczym we wrześniu 1983 r. w niewyjaśnionych okolicznościach, przed terminem rozprawy
    Witkowski Włodzimierz Lat 31. Zaginął podczas manifestacji w dniu 31 sierpnia 1983 r. we Wroclawiu. Zwłoki znaleziono w dniu 7 września 1983 r. wiszące na drzewie pod Oleśnicą
    Ziołkowski Jan Lat 56. Współpracownik Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Czerwca 1956 r. Zmarł w dniu 5 marca 1983 r. pobity w czasie przesłuchania w V komisariacie MO w Poznaniu
    Bartoszcze Piotr Lat 34. Działacz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Zmarł w nocy z 7 na 8 lutego 1984 r. Ciało znaleziono w dniu 8 lutego 1984 r. w studzience melioracyjnej na polu ze śladami bicia i duszenia
    Fraczek Lech Zmarł w dniu 25 maja 1984 r. po pobiciu w dniu 5 kwietnia 1984 r. na posterunku MO
    Fras Tadeusz Lat 33. Nauczyciel, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w szkole. Zmarł w dniu 7 września 1984 r. Ciało znaleziono na przedmieściu Krakowa. Wg oficjalnej wersji wyskoczył z II piętra. Sekcja zwłok ujawniła ślady bicia i duszenia
    Gebosz Andrzej Lat 31. Zmarł w dniu 26 października 1984 r. po pobiciu podczas przesłuchania w DUSW Łódź - Śródmieście
    Hac Aleksander Lat 44. Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Zmarł w dniu 18 pazdziernika 1984 r. Znaleziony w dniu 16 października 1984 r. w piwnicy domu przy ul. Królewskiej z ciężkimi obrażeniami głowy
    Hant Edyta Lat 8. Uczennica, Zmarła w dniu 29 marca 1984 r. Zginęła w parku od strzału oddanego z okien mieszkania przez sierżanta MO Halonia
    Jasiński Krzysztof Lat 25. Działacz NSZZ „Solidarność”. Internowany. Zmarł w dniu 10 listopada 1984 r. Zwłoki znaleziono na przystanku PKS w Elblągu z silnymi urazami
    Kulka Stanisław Lat 47. W dniu 15 listopada 1984 r. został zastrzelony na szosie przez milicjanta Jana Żurka
    Lawrynowicz Henryk Lat 42. W dniu 8 listopada 1984 r. został zatrzymany na Komisariacie Kolejowym. Zmarł w dniu 9 listopada 1984 r. Lekarz stwierdził krwiaka skroni i liczne obrażenia
    Lazarski Kazimierz Lat 58. Pobity we własnym mieszkaniu przez funkcjonariuszy MO. Zmarł w dniu 24 września 1984 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy skazał funkcjonariuszy Ryszarda Boryga, Zbigniewa Królaka i Józefa Jarosika na kary od 1 do 2 lat pozbawienia wolności
    Popiełuszko Jerzy Lat 37. Kapelan NSZZ „Solidarność”. Bestialsko zamordowany w październiku 1984 r. przez funkcjonariuszy MSW.
    Romanowski Jarosław Lat 23. Zmarł w dniu 12 maja 1984 r. Zatrzymany przez MO. Wg oficjalnej wersji powiesił się w areszcie
    Struski Krzysztof Lat 28. Zmarł w dniu 14 listopada. Zatrzymany przez funkcjonariuszy MO zostal wyrzucony z milicyjnego samochodu
    Sztencel Paweł Lat 19. Zmarł w dniu 22 grudnia 1984 r. na astmę sercową w areszcie śledczym przy ul. Smutnej w Łodzi, po odmówieniu pomocy lekarskiej
    Tokarczyk Zbigniew Lat 31. Działacz NSZZ „Solidarność” i KPN. Internowany i szykanowany przez SB. Zmarł w nocy z 22 na 23 lutego 1984 r. Ciało znaleziono koło domu denata. Sekcja wykazała urazy wątroby i płuc oraz ślady ciosów
    Walczak Bogusław Lat 57. Zmarł w marcu 1984 r. Został zatrzymany przez patrol MO w dniu 8 marca 1984 r. Żonie wydano ciało w dniu 16 marca 1984 r. twierdząc, że znaleziono je na ulicy
    Antonowicz Marcin Lat 19. Zmarł w dniu 2 listopada 1985 r. Został zatrzymany przez patrol MO w dniu 19 października 1985 r. W milicyjnym samochodzie doznał śmiertelnych urazów głowy
    Budny Jan Zmarł w dniu 14 lutego 1985 r. Zatrzymany przez funkcjonariuszy MO Witolda Jabłońskiego i Kazimierza Klonowskiego w dniu 11 lutego 1985 r. Pobity w czasie przesłuchania. W szpitalu stwierdzono krwiaka mózgu, który był przyczyną zgonu
    Bulko Zdzisław Lat 30. Zmarł w dniu 17 grudnia 1985 r. Znaleziony w rowie pod Zamościem z ciężkimi obrażeniami. Zwolnieni przez niego z pracy za pijaństwo i kradzieże trzej ORMO-wcy grozili mu zemstą
    Czarny Mikołaj Lat 56. Zmarł w dniu 14 lutego 1985 r. Został zatrzymany przez MO.(...) Zmarł w wyniku urazów czaszki. Wg oficjalnej wersji spadł ze schodów
    Franz Roman Lat 32. Zmarł w dniu 8 stycznia 1985 r. Został zatrzymany przez milicję na Komisariacie Kolejowym. Znaleziony martwy na ławce koło dworca PKP. Sekcja wykazała stłuczenie mózgu
    Krawiec Jan Lat 22. Zmarł w dniu 30 pazdziernika 1985 r. W dniu 30 pazdziernika 1985 r. został zatrzymany na Komendzie MO w Miechowie. Wg oficjalnej wersji popełnił samobójstwo w areszcie przez powieszenie. Ciało nosiło ślady urazów piersi, brzucha i głowy
    Krzywda Jacek Lat 37. Zmarł w dniu 26 czerwca 1985 r. Został pobity w bramie domu, w którym mieszkał, przez patrol MO
    Kasprowski Dariusz Lat 23. Zmarł w dniu 9 grudnia 1985 r. Wg. oficjalnej wersji powiesił się, w ZK w Koronowie. Na zwłokach stwierdzono liczne urazy szyi, ramion i pleców
    Martin Lesław Lat 37. Członek Komisji Rewizyjnej Zarzadu Regionu NSZZ „Solidarność”. Zamordowany w dniu 23 stycznia 1985 r. Został zrzucony przez „nieznanych sprawców” z kładki dla pieszych nad ulicą, z wysokości 20m
    Popławski Piotr Pop cerkwi prawosławnej w Narwi. Zaginął w dniu 15 czerwca 1985 r. Zwłoki znaleziono w dniu 20 czerwca 1985 r. w lesie koło Zabludowa. Wg oficjalnej wersji popełnił samobójstwo
    Przepiorzynski Witold Członek NSZZ „Solidarność”. Zaginął w dniu 9 maja 1985 r. Zwłoki znaleziono w dniu 17 maja 1985 r. w kanale portowym ze śladami silnych obrażeń
    Szuster Aleksander Lat 25. Zmarł w dniu 30 stycznia 1985 r. po pobiciu na Komisariacie MO w Świdniku. Przyczyną śmierci było złamanie podstawy czaszki
    Ślusarski Ryszard Lat 25. Zmarł w dniu 4 marca 1985 r. po pobiciu przez funkcjonarjuszy MO w mieszkaniu, na ulicy i w komisariacie. Śmierć nastąpiła w wyniku zmiażdżenia wątroby, nerek i pęknięcia jelit.
    Bednarek Marian Lat 35. Zmarł w dniu 27 grudnia 1986 r. po pobiciu na komisariacie MO
    Szkarlat Zbigniew Lat 43. Działacz NSZZ „Solidarność”, więzień polityczny. Zmarł w dniu 9 lutego 1986 r. Znaleziony na ulicy w dniu 2 lutego 1986 r. ciężko pobity, stwierdzono pęknięcie czaszki i uszkodzenie mózgu
    Luks Grzegorz Lat 19. Zmarł w dniu 14 stycznia 1987 r. Został zbity i skopany przez patrol MO w nocy z 29 na 30 sierpnia 1986 r. Przy niedostatecznej pomocy lekarskiej, zmarł w wyniku powikłan po pourazowej torbieli trzustki
    Kalinowski Wacław Zmarł w dniu 27 marca 1987 r. W dniu 22 marca 1987 r. został pobity w samochodzie milicyjnym
    Strzelecki Jan Lat 69. Zmarł w dniu 11 lipca 1988 r. Znaleziony ciężko pobity nad Wisłą w dniu 30 czerwca 1988 r.
    Niedzielak Stefan Proboszcz parafii Św. Karola Boromeusza. Zamordowany w dniu 20 stycznia 1989 r. Ciało znaleziono w mieszkaniu denata. Sekcja wykazała liczne urazy i rozerwanie wiązadeł kręgu szyjnego jako przyczynę śmierci
    Suchowolec Stanisław Proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny na Dojlidach. Zamordowany w dniu 30 stycznia 1989 r. Wg wersji prokuratury śmierć nastąpiła w wyniku zatrucia tlenkiem metali spowodowanego pożarem w pokoju powstałym z zapalenia się grzejnika
    Zych Sylwester Lat 39. Wikariusz parafii Św. Jakuba. Więzień polityczny. Zamordowany 11 lipca 1989 r. Ciało znaleziono na dworcu PKS.


    Ogólnie jestem w szoku, że musiałem to tu... po prostu zacytować. Nie jest to wiedza tajemna...
    My ludzkie bydło, ludzki gnój, z suteren i poddaszy, my chcemy herb mieć swój, na zgubę wrogom naszym.

    Komentarz


    • Zamieszczone przez F..
     No to mamy jedno kłamstwo, albo celowe niewspominanie o innych ofiarach, pobitych (czyli również torturowanych) na komendach oprócz ks. Popiełuszki
     i mamy wybielanie człowieka (możemy go nazwać jak chcemy - komunistą, faszystą etc.), którym sterowała Moskwa, a który był odpowiedzialny za mordowanie Polaków czy to w kopalni Wujek czy w czasie grudnia 70' na Wybrzeżu, czy tych osób co wymieniłem w poprzednim poście i innych
     Naprawdę uważam, za tłumaczenie JKM z jego słów za bezcelowe, kolejny raz pokazał, że właściwie ma nierówno pod sufitem, ewentualnie Polska historia i jej konsekwencje nie mają dla niego żadnego znaczenia

     edit: wymieniłem ludzi, którzy ginęli po brutalnych pobiciach na komendach czy w domach
     Obowiązująca obecnie w Polsce definicja tortur:
     każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie
     zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, w celu uzyskania od
     niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn
     popełniony przez nią lub osobę trzecią albo, o którego dokonanie jest ona
     podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią
     osobę albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji,
     gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza państwowego lub
     inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za
     wyraźną lub milczącą zgodą. Określenie to nie obejmuje bólu lub cierpienia
     wynikających jedynie ze zgodnych z prawem sankcji, nieodłącznie związanych z tymi
     sankcjami lub wywołanych przez nie przypadkowo

     W związku z tym Korwin się mylił.

     Zamieszczone przez mkr
     Zgoda, ale nie jest to jedyny przypadek ewolucji języka i akurat Korwina pod względem pojęć zawsze warto sprawdzać.

     Tak, poprzez całą swoją biografię budował/wspierał i umacniał system komunistyczny w Polsce. Jak jeszcze nie czytałeś to odsyłam do Długiego ramienia Moskwy Cenckiewicza.

     A to, że po koniec 80' zrealizował rozkazy płynące z Moskwy są dość marnym dowodem, że nie był komunistą.
     KAŻDEGO warto sprawdzać. O to mi chodziło od początku tej dyskusji. Książkę Cenckiewicza muszę przeczytać, bo nie widziałem jeszcze dowodu na to, że realizował rozkazy Moskwy, a nie swoje własne widzimisię. Mam nadzieję taki tam znaleźć.


     @Foxx

     Ależ nie musiałeś. Ale skoro chciałeś czegoś dowieść, to wypadałoby.
     Wkleiłeś opisy ustroju i ideologii, a pominąłeś samą definicję komunizmu wg PWN.

     ideologia postulująca równość i wspólnotę w organizacji życia społecznego oraz racjonalność w kierowaniu życiem gospodarczym, głosząca nieuchronność upadku kapitalizmu i potrzebę działań dla osiągnięcia tego celu; w teorii marksistowskiej najwyższa, bezklasowa forma organizacji społecznej, następująca po kapitalizmie; ruch społeczny i polityczny wywodzący się z ideologii marksistowskiej, ukształtowany w wyniku rozłamu socjaldemokracji; w niemarksistowskiej teorii społecznej i w języku potocznym — ustrój społeczny w państwach rządzonych przez partie komunistyczne; w państwach komunistycznych określany również mianem socjalizmu realnego.
     Według tej definicji, też ciężko Jaruzelskiego zakwalifikować jako komunistę. Ale zdaje się, że w 1956 komunizm jeszcze nie upadł. Istotne jest wyszczególnienie, że rozumienie go jako ustrój społeczny w państwach rządzonych przez partie komunistyczne to potoczna naleciałość.
     Nie dotykaj forum, bo cię curva zmiecie z planszy
     -------------
     Jedynie prawda jest ciekawa

     Józef Mackiewicz

     Komentarz


     • Myślę, że bezsprzecznym określeniem byłoby nazwanie Jaruzelskiego po prostu ku rwą.

      Komentarz


      • Każdy może sobie obejrzeć filmy Grzegorza Brauna i Roberta Kaczmarka. Każdy może też sobie wyciągnąć własne wnioski odnośnie tego kryminalisty:
       https://www.youtube.com/watch?v=NQS91RErHCk


       "Lecz przyjdą czasy, że te kutasy będą przed nami na baczność stać,
       Ręka nie zadrży jak liść osiki, gdy będziem w głupie mordy prać.
       Więc pijmy zdrowie szwoleżerowie niech smutki zginą w rozbitym szkle,
       Gdy nas nie będzie nikt się nie dowie czy dobrze było nam czy źle.
       "
       Janusz Waluś - czekaMY!

       Komentarz


       • Zamieszczone przez heretico
        bloniaq, wybacz, ale mówiąc, że to co w PRL robiono z żołnierzami AK po 45' nie było dla Ciebie torturą, to już chyba uznasz li tylko słowa swojego guru - JKM.

        Nazwisk nie pomnę, ale na swoich wykładach Leszek Żebrowski wielokrotnie wspominał o sławnych "płytkach" Kiszczaka. Julia Brystiger też nie należała do najszybszych zbrodniarzy. Dość powiedzieć, że sami jej podwładni ochrzcili ją mianem "Krwawej Luny". Z jakąś niewyjaśnioną mi lubością zakłamujesz fakty, w ślad za JKM.
        heretico - może najpierw przeczytaj posta, którego tak krytykujesz?

        Ani bloniaq, ani nikt przy zdrowych zmysłach nie podważa działalności Brystiger i wielu jej podobnych w latach 45-56. Jak byk jest to napisane - wystarczy najpierw czytać, potem pisać
        Ostatnio edytowany przez zizou; 24827.
        "Zastanów się dwa razy zanim powiesz coś głupiego. Lepiej utrzymywać innych w niewiedzy niż od razu dać im pewność".

        Komentarz


        • Zamieszczone przez zizou
         heretico - może najpierw przeczytaj posta, którego tak krytykujesz?

         Ani bloniaq, ani nikt przy zdrowych zmysłach nie podważa działalności Brystiger i wielu jej podobnych w latach 45-56. Jak byk jest to napisane - wystarczy najpierw czytać, potem pisać
         Tak, mój błąd, najpierw napisałem, potem przeczytałem.
         Przepraszam zainteresowanych, w szczególności @bloniaq.
         ------------------------------------------------
         Hey man, you know I'm really OK
         The gun in my hand will tell you the same

         Komentarz


         • No nie chcieliście głosować na korwina to teraz macie Dzisiaj polska może swobodnie sobie sprowadzać towary z chin kontenerami http://kontener.pl . Transport jest bardzo swobodny też jest to bardzo duża zasługa naszego Państwa.
          Ostatnio edytowany przez morsk; 119162.

          Komentarz


          • Zamieszczone przez Axel
           Ot ciekawostka.

           Ktoś może napisać coś więcej o tym think tanku oraz skąd ta wiedza?
           "Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyna, dla której chcemy żyć i pracować" - R. Dmowski

           Komentarz


           • To raczej do linki, fotki, dowcipy.

            Komentarz


            • We wrześniu 1973 roku ogłoszono nacjonalizację wszystkich zagranicznych firm naftowych w Libii. Dla Kaddafiego był to ważny krok w kierunku budowy socjalizmu.

             Reformy okazały się sukcesem gospodarczym, podczas gdy w 1969 roku produkt krajowy brutto wynosił 3,8 miliarda dolarów amerykańskich, to w 1974 roku wzrósł do 8,170 miliardów, a w 1979 do 24,5 miliarda.

             Normy życia Libijczyków w ciągu pierwszej dekady administracji Kaddafiego znacznie się poprawiły. W 1979 roku średni dochód na mieszkańca wynosił 8170 dolarów (w porównaniu do 40 dolarów w 1951).

             Dochód ten był powyżej średniej wielu krajów uprzemysłowionych, w tym Wielkiej Brytanii i Włoch.

             Komentarz


             • Zamieszczone przez spotter_spotterow
              "Ustawa Wilczka" miała służyć komunistom i ubekom do uwłaszczenia się na państwowym majątku a nie drobnym ciułaczom do zebrania na własnego 126p.
              Mylisz ustawę Wilczka z okrągłym stołem, podczas którego doszło do przegrupowania się części "elit" politycznych Solidarności i PZPRu z Kiszczakiem na czele. Właściwie od tej pory Jaruzelski miał już nie wiele do powiedzenia, niemniej status majątkowo-autorytetowy w III RP zachował, jak wielu innych dygnitarzy PRLu, którym nie udało się załapać do nowego pociągu. Najlepiej to wszystko wyjaśnia S. Michalkiewicz (no tabene jedyny wolnorynkowiec zapraszany do TV TRWAM ):


              Zamieszczone przez R.Piaski
              Ktoś może napisać coś więcej o tym think tanku oraz skąd ta wiedza?
              Od kiedy Chodorkowski to autorytet z zakresu geopolityki? Nie zapominajmy że to również oligarcha na uchodźtwie i ma swoje cele polityczne. Czy w takim razie G. Braun który może wiele powiedzieć na temat wpływów obcej agentury w Polsce, a który to wyborach parlamentarnych wsparł partie Korwina, również jest opłacany przez Kreml?

              Komentarz


              • @bloniaq

               Pisz sobie co chcesz bo ja już tego nie czytam, ale Jaruzelski to typowy komuch i nie ma znaczenia co o nim gada JKM bo obecnie JKM to już tylko błazen który mąci ludziom w głowach. Wynajdywanie jakichś gimnazjalnych definicji słowa "komunista" tylko po to żeby obronić pana w muszce - i jednocześnie pana w czarnych okularach - jest marnowaniem czasu bo to właśnie nie kto inny jak JKM od zawsze wszystkich wywzywał od komuchów. Ostatnio się wyraził(od 03:50) tak: "Hitler, czy Piłsudski, czy Gomułka - wszystko banda komuchów."

               @piejo

               Kup sobie jakieś waciki do uszu, wysłuchaj tego co wkleiłeś - gdzieś tak od 01:58 do 2:28 - a później przeczytaj to co napisałem i się zastanów zanim znowu spróbujesz zabłysnąć.

               PS. A jak jesteś głuchy to przeczytaj i się dowiedz co tak na prawdę pan Michalkiewicz powiedział w tym temacie:               Ostatnio edytowany przez spotter_spotterow; 49956.
               "bycie narzędziem Rosji nam się opłaca" - Bartłomiej Sienkiewicz, grudzień 2010

               "Jeśli Andrzej Duda wraz z PiS-em pójdą w stronę ostrego rozliczenia Smoleńska, będziemy mieli w Polsce wojnę domową. Kaczyński zmieni retorykę albo zostanie zmieniony." - Lech Wałęsa, maj 2015

               Komentarz


               • Zamieszczone przez spotter_spotterow
                @bloniaq

                Pisz sobie co chcesz bo ja już tego nie czytam, ale Jaruzelski to typowy komuch i nie ma znaczenia co o nim gada JKM bo obecnie JKM to już tylko błazen który mąci ludziom w głowach. Wynajdywanie jakichś gimnazjalnych definicji słowa "komunista" tylko po to żeby obronić pana w muszce - i jednocześnie pana w czarnych okularach - jest marnowaniem czasu bo to właśnie nie kto inny jak JKM od zawsze wszystkich wywzywał od komuchów. Ostatnio się wyraził(od 03:50) tak: "Hitler, czy Piłsudski, czy Gomułka - wszystko banda komuchów."
                Czy Ty jesteś jakiś chory? Wyjebane mam na pana w muszce, i dwa razy wczoraj przyznałem że się mylił. To jest to moje bronienie go? Jeśli kogoś zamierzałem bronić to Wolniewicza przed stwierdzeniem że "ślep bronił Rosji", albo Solidarności i ich lewicowych poglądów. O JKMie wspomniałeś Ty, i na tym przykładzie próbowałem Ci wyjaśnić mój punkt widzenia. I to był błąd, bo przez to że pojawił się JKM uznałeś, że bronię JKMa zamiast czytać to co napisałem. Twierdzisz, że mi trzeba tłumaczyć wszystko łopatologicznie. No ale wystarczy zrobić to raz. Napisałem już ze dwa posty o co mi chodzi i w żadnym nie miałem na myśli obrony JKMa tylko posługiwanie się słowami zgodnie z ich znaczeniem. Najwyraźniej Ci umknęły. Spróbuję napisać to dla Ciebie łopatologicznie po raz trzeci.

                Każy rozumie jak działa słowo "antysemita", kiedy kogoś o to oskarżą w Wyborczej. Doskonale wiadomo, że nie chodzi o to czy ktoś jest antysemitą faktycznie, tylko o to, żeby zabrać komuś oskarżonemu prawo do obrony - odczłowieczyć go. Analogicznie jest ze słowem "rasista". "Kibol" swego czasu też był częstym gościem na łamach wyborczej - wystarczyło że zatrzymany za jakieś przestępstwo miał w domu szalik lokalnej drużyny i z automatu był kibolem. Wszyscy tu się z tym zgodzimy i każdy rozumie ten mechanizm. Natomiast z jakiegoś powodu nie potrafisz zrozumieć tego, że słowa "komunista" używasz w tym samym charakterze co redaktorzyny z wyborczej swoich hasełek. Oni prawdopodobnie odpowiedzieliby podobnie jak Ty - że nie interesują ich gimnazjalne definicje i że dla nich Michalkiewicz to antysemita i kropka.

                Dlaczego nie dodasz, że Jaruzelski to gwałciciel i pedofil? Ja na przykład stwierdzam, że NIE był gwałcicielem, ani pedofilem - czy to znaczy go wybielam? Jeśli nie był, to śmiem twierdzić, że nie wybielam tylko stwierdzam fakt. Tak samo jest z jego byciem komunistą. Jeśłi nie był - to stwierdzając że nie był - nie wybielam go. Wybielam go twierdzeniem że nie był komunistą, jeśli nim byłł.

                Zwróć uwagę jaką manipulację próbujesz uzasadnić. Nie zastanawiasz się czy faktycznie Jaruzelski był komunistą, był i już. Czym to się różni od oskarżania Kaczyńskiego że go popierdoliło po 10.04.2010, że Macierewicz jest szaleńcem, Michalkiewicza albo Brauna, że są antysemitami? Dziwisz się, że lemingi łykają takie bzdury? Więc zrozum - łykają bo nie interesują ich gimnazjalne definicje.

                Nie interesuje Cię prawda - nie interesuje Cię czy był, czy nie był komunistą. Ja nie mam na twierdzenie o tym monopolu, ale Ty nie podejmujesz dyskusji, tylko stwierdzasz, że nie interesują Cię definicje, i nadal tak Jaruzelskiego nazywasz. Pomimo argumentów jakie podałem. Zrozumiałbym gdybyś, mnie przekonał, albo chociaż stweridził że taki a taki argument do Ciebie nie trafia bo to i to. Ale Ty nawet tego nie rozpatrywałeś. Moim zdaniem z takiego myślenia właśnie wynika niebezpieczeństwo, że ktoś kiedyś, człowieka prawego oskarży o bycie komunistą (albo kimkolwiek innym, ruskim agentem np, czy o jakąś inną łatkę, którą łatwo łykniesz), a Ty w tego prawego człowieka rzucisz kamieniem tylko dlatego, że nie zastanawiasz się nad definicją, i nie obchodzi Cię ona. To jest mechanizm manipulacji, i będzie działał dopóki nie zaczniemy przywiązywać wagi do definicji. Myślisz, że JKM, Michnik czy Lis Cię nie zmanipuluję bo im nie uwierzysz w żadne słowo. Ale innym uwierzysz - kiedy będą mówić to co chcesz usłyszeć. Jeteś pewien, że nikt nie chciałby wykorzystać Twojej ślepej wiary w łatki, żeby kogoś dobrego w Twoich oczach zdyskredytwać? Ja Cię nie próbuje przekonać, żebyś zaczął wierzyć JKMowi, tylko żebyś NIKOMU nie wierzył na słowo.

                No niech mi ktoś napisze, że tok rozumowania spottera jest normalny, a ja jestem popierdolony, bo chciałbym uwierzyć, że śnię.
                Ostatnio edytowany przez bloniaq; 48555.
                Nie dotykaj forum, bo cię curva zmiecie z planszy
                -------------
                Jedynie prawda jest ciekawa

                Józef Mackiewicz

                Komentarz

                Pracuję...
                X
                😀
                🥰
                🤢
                😎
                😡
                👍
                👎