PDA

Zobacz pełną wersję : Bundesliga 23.kolejka (22.02.2019 -25.02.2019)Meazza
21-02-2019, 08:12
Bundesliga 23.kolejka (22.02.2019 -25.02.2019)
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart
23.02. 15:30 Bayern Hertha
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg
23.02. 15:30 Mainz Schalke
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT)
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim

Meazza
21-02-2019, 08:15
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-0
23.02. 15:30 Bayern Hertha 3-0
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 2-0
23.02. 15:30 Mainz Schalke 1-1
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-1
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 2-0
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 0-2
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-1
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 2-1

rey
21-02-2019, 15:13
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-0
23.02. 15:30 Bayern Hertha 1-1
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 0-1
23.02. 15:30 Mainz Schalke 0-1
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-0
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 2-1
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 0-2
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 3-1
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 3-0

Martino1989
21-02-2019, 15:35
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-1
23.02. 15:30 Bayern Hertha 3-0
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 1-1
23.02. 15:30 Mainz Schalke 0-1
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-0
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 2-2
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 0-3
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 3-2
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 3-1

leh71
21-02-2019, 19:56
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-1
23.02. 15:30 Bayern Hertha 2-1
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 2-0
23.02. 15:30 Mainz Schalke 1-1
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-1
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 1-0
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 0-2
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-2
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 2-1

Majkisek
21-02-2019, 21:07
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-1
23.02. 15:30 Bayern Hertha 2-0
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 2-1
23.02. 15:30 Mainz Schalke 2-1
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-0
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 2-1
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 1-1
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-1
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 2-1

Tomi
22-02-2019, 08:18
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-1
23.02. 15:30 Bayern Hertha 2-2
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 2-0
23.02. 15:30 Mainz Schalke 0-1
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-1
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 1-0
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 0-2
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-1
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 2-1

Szawar
22-02-2019, 08:40
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-0
23.02. 15:30 Bayern Hertha 2-0
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 1-1
23.02. 15:30 Mainz Schalke 2-1
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-0
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 2-0
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 1-2
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-0
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 3-1

Runi
22-02-2019, 10:42
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-0
23.02. 15:30 Bayern Hertha 2-0
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 0-1
23.02. 15:30 Mainz Schalke 1-1
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-1
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 1-0
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 1-0
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-0
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 2-1

Krawczol
22-02-2019, 12:50
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-1
23.02. 15:30 Bayern Hertha 2-1
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 1-1
23.02. 15:30 Mainz Schalke 1-1
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-1
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 1-0
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 1-2
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-1
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 2-1

Tom Kruz
22-02-2019, 14:41
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-1
23.02. 15:30 Bayern Hertha 2-1
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 1-1
23.02. 15:30 Mainz Schalke 1-1
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 1-0
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 2-0
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 1-2
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-1
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 2-1

OLIUSTKA
22-02-2019, 16:54
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-1
23.02. 15:30 Bayern Hertha 2-1
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 1-1
23.02. 15:30 Mainz Schalke 1-2
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 1-0
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 2-1
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 1-2
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-1
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 2-1

Rulkoś
22-02-2019, 17:09
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-1
23.02. 15:30 Bayern Hertha 2-1
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 1-1
23.02. 15:30 Mainz Schalke 1-1
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-1
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 1-0
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 1-2
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-1
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 2-1

księciuniu
22-02-2019, 17:27
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-0
23.02. 15:30 Bayern Hertha 2-1
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 2-1
23.02. 15:30 Mainz Schalke 1-1
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-1
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 2-0
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 0-1
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-1
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 2-1

St.Maro
22-02-2019, 17:36
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 1-0
23.02. 15:30 Bayern Hertha 3-1
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 1-1
23.02. 15:30 Mainz Schalke 1-0
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 1-1
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 1-0
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 1-2
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-0
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 1-0

Orzelek
22-02-2019, 17:51
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 2-0
23.02. 15:30 Bayern Hertha 1-0
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 1-0
23.02. 15:30 Mainz Schalke 1-0
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-0
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 1-0
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 0-1
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-1
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 1-0

Efcia
22-02-2019, 18:53
22.02. 20:30 Bremen Stuttgart 1-0
23.02. 15:30 Bayern Hertha 2-1
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 1-0
23.02. 15:30 Mainz Schalke 1-1
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-1
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 2-0
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 1-2
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 2-1
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 2-1

Bary89
22-02-2019, 20:44
23.02. 15:30 Bayern Hertha 3-0
23.02. 15:30 Freiburg Augsburg 1-1
23.02. 15:30 Mainz Schalke 1-2
23.02. 15:30 Moenchengladbach Wolfsburg 2-0
23.02. 18:30 Dusseldorf Nurnberg 2-1
24.02. 15:30 Hannover Frankfurt 1-2
24.02. 18:00 Dortmund Leverkusen (HIT) 3-1
25.02. 20:30 RB Lipsk Hoffenheim 2-2

N