PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 38 kolejka (11.05)Kamilsts
30-04-2014, 17:39
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea
16:00 Fulham v Crystal Palace
16:00 Hull v Everton
16:00 Liverpool v Newcastle
16:00 Man City v West Ham
16:00 Norwich v Arsenal
16:00 Southampton v Man Utd
16:00 Sunderland v Swansea
16:00 Spurs v Aston Villa
16:00 West Brom v Stoke

Szawar
05-05-2014, 09:22
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Crystal Palace 1-2
16:00 Hull v Everton 0-2
16:00 Liverpool v Newcastle 3-0
16:00 Man City v West Ham 4-0
16:00 Norwich v Arsenal 0-2
16:00 Southampton v Man Utd 1-1
16:00 Sunderland v Swansea 1-0
16:00 Spurs v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Stoke 1-1

(L)ookasch
05-05-2014, 15:15
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-1
16:00 Fulham v Crystal Palace 1-3
16:00 Hull v Everton 2-2
16:00 Liverpool v Newcastle 3-0
16:00 Man City v West Ham 2-0
16:00 Norwich v Arsenal 0-2
16:00 Southampton v Man Utd 3-0
16:00 Sunderland v Swansea 0-2
16:00 Spurs v Aston Villa 1-2
16:00 West Brom v Stoke 2-0

Majkisek
07-05-2014, 22:20
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-3
16:00 Fulham v Crystal Palace 2-1
16:00 Hull v Everton 1-2
16:00 Liverpool v Newcastle 3-0
16:00 Man City v West Ham 4-0
16:00 Norwich v Arsenal 0-2
16:00 Southampton v Man Utd 1-1
16:00 Sunderland v Swansea 1-1
16:00 Spurs v Aston Villa 2-1
16:00 West Brom v Stoke 2-1

raafaL
08-05-2014, 12:49
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Crystal Palace 1-2
16:00 Hull v Everton 1-2
16:00 Liverpool v Newcastle 3-1
16:00 Man City v West Ham 2-0
16:00 Norwich v Arsenal 0-2
16:00 Southampton v Man Utd 1-1
16:00 Sunderland v Swansea 1-0
16:00 Spurs v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Stoke 1-1

leh71
08-05-2014, 20:48
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-3
16:00 Fulham v Crystal Palace 1-2
16:00 Hull v Everton 0-2
16:00 Liverpool v Newcastle 4-0
16:00 Man City v West Ham 3-0
16:00 Norwich v Arsenal 0-2
16:00 Southampton v Man Utd 1-1
16:00 Sunderland v Swansea 2-1
16:00 Spurs v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Stoke 1-1

Orzelek
08-05-2014, 22:57
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Crystal Palace 0-1
16:00 Hull v Everton 3-0
16:00 Liverpool v Newcastle 1-0
16:00 Man City v West Ham 2-0
16:00 Norwich v Arsenal 0-3
16:00 Southampton v Man Utd 0-1
16:00 Sunderland v Swansea 0-2
16:00 Spurs v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Stoke 2-0

Urban
09-05-2014, 10:43
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Crystal Palace 1-1
16:00 Hull v Everton 2-2
16:00 Liverpool v Newcastle 2-0
16:00 Man City v West Ham 2-0
16:00 Norwich v Arsenal 1-3
16:00 Southampton v Man Utd 1-2
16:00 Sunderland v Swansea 0-2
16:00 Spurs v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Stoke 2-0

Rulkoś
09-05-2014, 10:47
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 1-2
16:00 Fulham v Crystal Palace 1-0
16:00 Hull v Everton 0-2
16:00 Liverpool v Newcastle 3-0
16:00 Man City v West Ham 2-0
16:00 Norwich v Arsenal 0-1
16:00 Southampton v Man Utd 0-1
16:00 Sunderland v Swansea 1-1
16:00 Spurs v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Stoke 1-2

rey
09-05-2014, 11:39
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Crystal Palace 0-2
16:00 Hull v Everton 0-2
16:00 Liverpool v Newcastle 3-0
16:00 Man City v West Ham 5-0
16:00 Norwich v Arsenal 0-2
16:00 Southampton v Man Utd 1-1
16:00 Sunderland v Swansea 1-1
16:00 Spurs v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Stoke 2-1

Antares
09-05-2014, 13:44
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Crystal Palace 2-0
16:00 Hull v Everton 0-1
16:00 Liverpool v Newcastle 2-0
16:00 Man City v West Ham 4-0
16:00 Norwich v Arsenal 1-2
16:00 Southampton v Man Utd 1-1
16:00 Sunderland v Swansea 2-1
16:00 Spurs v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Stoke 1-1

SirKruszon
09-05-2014, 16:23
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Crystal Palace 1-1
16:00 Hull v Everton 0-2
16:00 Liverpool v Newcastle 3-0
16:00 Man City v West Ham 0-1
16:00 Norwich v Arsenal 0-2
16:00 Southampton v Man Utd 1-2
16:00 Sunderland v Swansea 0-1
16:00 Spurs v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Stoke 1-0

Efcia
09-05-2014, 17:19
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Crystal Palace 1-1
16:00 Hull v Everton 1-2
16:00 Liverpool v Newcastle 3-1
16:00 Man City v West Ham 3-0
16:00 Norwich v Arsenal 0-2
16:00 Southampton v Man Utd 2-1
16:00 Sunderland v Swansea 2-1
16:00 Spurs v Aston Villa 2-1
16:00 West Brom v Stoke 1-0

(L)ookasch
09-05-2014, 21:21
Typy Yanksa:
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-3
16:00 Fulham v Crystal Palace 0-4
16:00 Hull v Everton 1-2
16:00 Liverpool v Newcastle 5-0
16:00 Man City v West Ham 2-0
16:00 Norwich v Arsenal 0-3
16:00 Southampton v Man Utd 2-0
16:00 Sunderland v Swansea 3-1
16:00 Spurs v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Stoke 2-2

SzydeL
09-05-2014, 23:07
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Crystal Palace 2-0
16:00 Hull v Everton 1-2
16:00 Liverpool v Newcastle 3-0
16:00 Man City v West Ham 3-1
16:00 Norwich v Arsenal 2-2
16:00 Southampton v Man Utd 1-2
16:00 Sunderland v Swansea 1-0
16:00 Spurs v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Stoke 1-0

Krawczol
10-05-2014, 12:22
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Crystal Palace 1-0
16:00 Hull v Everton 0-2
16:00 Liverpool v Newcastle 2-0
16:00 Man City v West Ham 2-1
16:00 Norwich v Arsenal 0-2
16:00 Southampton v Man Utd 1-2
16:00 Sunderland v Swansea 3-1
16:00 Spurs v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Stoke 1-0

FrAnCuZ05
10-05-2014, 18:37
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-3
16:00 Fulham v Crystal Palace 1-3
16:00 Hull v Everton 2-2
16:00 Liverpool v Newcastle 3-1
16:00 Man City v West Ham 4-0
16:00 Norwich v Arsenal 0-2
16:00 Southampton v Man Utd 1-3
16:00 Sunderland v Swansea 1-0
16:00 Spurs v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Stoke 1-0

księciuniu
10-05-2014, 21:32
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Crystal Palace 2-1
16:00 Hull v Everton 0-1
16:00 Liverpool v Newcastle 4-0
16:00 Man City v West Ham 3-0
16:00 Norwich v Arsenal 0-1
16:00 Southampton v Man Utd 1-1
16:00 Sunderland v Swansea 1-0
16:00 Spurs v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Stoke 2-0

LOL3K
11-05-2014, 04:13
NIEDZIELA 11 maja
16:00 Cardiff v Chelsea 0-5
16:00 Fulham v Crystal Palace 2-1
16:00 Hull v Everton 1-3
16:00 Liverpool v Newcastle 2-0
16:00 Man City v West Ham 4-0
16:00 Norwich v Arsenal 1-4
16:00 Southampton v Man Utd 1-2
16:00 Sunderland v Swansea 2-1
16:00 Spurs v Aston Villa 4-2
16:00 West Brom v Stoke 0-0