PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 31 kolejka (22.03 - 26.03)Kamilsts
17-03-2014, 10:25
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal
16:00 Cardiff v Liverpool
16:00 Everton v Swansea
16:00 Hull v West Brom
16:00 Man City v Fulham
16:00 Newcastle v Crystal Palace
16:00 Norwich v Sunderland
18:30 West Ham v Man Utd
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton
17:00 Aston Villa v Stoke
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea
20:45 Man Utd v Man City
20:45 Newcastle v Everton
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull
21:00 Liverpool v Sunderland

Kempes
18-03-2014, 16:46
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 2-1
16:00 Cardiff v Liverpool 0-2
16:00 Everton v Swansea 2-0
16:00 Hull v West Brom 1-1
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-1
16:00 Norwich v Sunderland 1-1
18:30 West Ham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 2-1
17:00 Aston Villa v Stoke 2-1
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-0
20:45 Man Utd v Man City 1-2
20:45 Newcastle v Everton 1-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-1
21:00 Liverpool v Sunderland 2-1

Majkisek
18-03-2014, 18:59
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 1-1
16:00 Cardiff v Liverpool 0-2
16:00 Everton v Swansea 2-0
16:00 Hull v West Brom 2-1
16:00 Man City v Fulham 3-1
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-0
16:00 Norwich v Sunderland 2-1
18:30 West Ham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 2-0
17:00 Aston Villa v Stoke 2-0
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-0
20:45 Man Utd v Man City 1-2
20:45 Newcastle v Everton 2-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-1
21:00 Liverpool v Sunderland 2-0

Szawar
19-03-2014, 08:35
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 2-1
16:00 Cardiff v Liverpool 0-2
16:00 Everton v Swansea 2-1
16:00 Hull v West Brom 1-0
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-0
16:00 Norwich v Sunderland 2-1
18:30 West Ham v Man Utd 1-1
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 1-0
17:00 Aston Villa v Stoke 1-1
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-0
20:45 Man Utd v Man City 1-2
20:45 Newcastle v Everton 1-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-0
21:00 Liverpool v Sunderland 2-0

raafaL
19-03-2014, 13:43
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 2-1
16:00 Cardiff v Liverpool 0-2
16:00 Everton v Swansea 2-1
16:00 Hull v West Brom 1-1
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-0
16:00 Norwich v Sunderland 2-1
18:30 West Ham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 1-1
17:00 Aston Villa v Stoke 1-1
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 3-1
20:45 Man Utd v Man City 1-1
20:45 Newcastle v Everton 1-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-0
21:00 Liverpool v Sunderland 2-0

Urban
20-03-2014, 16:44
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 2-2
16:00 Cardiff v Liverpool 0-2
16:00 Everton v Swansea 2-1
16:00 Hull v West Brom 1-1
16:00 Man City v Fulham 3-1
16:00 Newcastle v Crystal Palace 1-0
16:00 Norwich v Sunderland 2-2
18:30 West Ham v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 1-1
17:00 Aston Villa v Stoke 2-1
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-0
20:45 Man Utd v Man City 2-1
20:45 Newcastle v Everton 1-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-0
21:00 Liverpool v Sunderland 2-0

Rulkoś
20-03-2014, 18:20
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 1-0
16:00 Cardiff v Liverpool 0-2
16:00 Everton v Swansea 2-1
16:00 Hull v West Brom 1-1
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-0
16:00 Norwich v Sunderland 1-1
18:30 West Ham v Man Utd 0-1
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 1-1
17:00 Aston Villa v Stoke 1-0
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-0
20:45 Man Utd v Man City 0-2
20:45 Newcastle v Everton 1-0
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-0
21:00 Liverpool v Sunderland 2-0

leh71
20-03-2014, 19:55
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 2-1
16:00 Cardiff v Liverpool 0-2
16:00 Everton v Swansea 2-0
16:00 Hull v West Brom 1-0
16:00 Man City v Fulham 4-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 1-1
16:00 Norwich v Sunderland 2-0
18:30 West Ham v Man Utd 1-1
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 2-1
17:00 Aston Villa v Stoke 1-0
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-0
20:45 Man Utd v Man City 2-3
20:45 Newcastle v Everton 1-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-0
21:00 Liverpool v Sunderland 3-0

(L)ookasch
20-03-2014, 21:12
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 0-1
16:00 Cardiff v Liverpool 0-2
16:00 Everton v Swansea 1-2
16:00 Hull v West Brom 1-2
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-2
16:00 Norwich v Sunderland 1-1
18:30 West Ham v Man Utd 1-0
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 0-2
17:00 Aston Villa v Stoke 2-1
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 1-1
20:45 Man Utd v Man City 0-3
20:45 Newcastle v Everton 1-2
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-0
21:00 Liverpool v Sunderland 2-0

Orzelek
20-03-2014, 22:35
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 1-1
16:00 Cardiff v Liverpool 0-2
16:00 Everton v Swansea 1-0
16:00 Hull v West Brom 1-0
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 1-0
16:00 Norwich v Sunderland 1-0
18:30 West Ham v Man Utd 0-1
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 1-0
17:00 Aston Villa v Stoke 1-0
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-0
20:45 Man Utd v Man City 0-2
20:45 Newcastle v Everton 0-0
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 0-1
21:00 Liverpool v Sunderland 3-0

Krawczol
21-03-2014, 03:21
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 2-1
16:00 Cardiff v Liverpool 0-2
16:00 Everton v Swansea 2-0
16:00 Hull v West Brom 1-0
16:00 Man City v Fulham 4-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-1
16:00 Norwich v Sunderland 1-1
18:30 West Ham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 2-1
17:00 Aston Villa v Stoke 2-1
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-1
20:45 Man Utd v Man City 2-3
20:45 Newcastle v Everton 1-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-0
21:00 Liverpool v Sunderland 2-0

Yanks
21-03-2014, 08:43
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 1-0
16:00 Cardiff v Liverpool 0-3
16:00 Everton v Swansea 1-1
16:00 Hull v West Brom 0-0
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-1
16:00 Norwich v Sunderland 2-1
18:30 West Ham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 2-0
17:00 Aston Villa v Stoke 2-1
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-0
20:45 Man Utd v Man City 2-1
20:45 Newcastle v Everton 1-2
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-0
21:00 Liverpool v Sunderland 3-0

rey
21-03-2014, 09:46
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 3-1
16:00 Cardiff v Liverpool 0-2
16:00 Everton v Swansea 2-1
16:00 Hull v West Brom 1-0
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-1
16:00 Norwich v Sunderland 2-0
18:30 West Ham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 2-0
17:00 Aston Villa v Stoke 2-0
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-1
20:45 Man Utd v Man City 1-2
20:45 Newcastle v Everton 1-2
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-0
21:00 Liverpool v Sunderland 3-0

Antares
21-03-2014, 16:50
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 2-0
16:00 Cardiff v Liverpool 1-2
16:00 Everton v Swansea 2-0
16:00 Hull v West Brom 1-0
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-0
16:00 Norwich v Sunderland 1-0
18:30 West Ham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 2-0
17:00 Aston Villa v Stoke 2-0
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-0
20:45 Man Utd v Man City 1-3
20:45 Newcastle v Everton 2-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Sunderland 3-0

SirKruszon
21-03-2014, 17:42
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 1-0
16:00 Cardiff v Liverpool 0-3
16:00 Everton v Swansea 2-0
16:00 Hull v West Brom 1-1
16:00 Man City v Fulham 4-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-1
16:00 Norwich v Sunderland 1-0
18:30 West Ham v Man Utd 0-3
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 1-0
17:00 Aston Villa v Stoke 1-1
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-0
20:45 Man Utd v Man City 1-0
20:45 Newcastle v Everton 1-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Sunderland 2-0

Efcia
21-03-2014, 18:03
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 2-1
16:00 Cardiff v Liverpool 0-2
16:00 Everton v Swansea 2-0
16:00 Hull v West Brom 2-1
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-1
16:00 Norwich v Sunderland 1-0
18:30 West Ham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 1-0
17:00 Aston Villa v Stoke 1-1
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-0
20:45 Man Utd v Man City 1-2
20:45 Newcastle v Everton 1-0
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Sunderland 2-1

FrAnCuZ05
21-03-2014, 21:36
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 1-1
16:00 Cardiff v Liverpool 1-3
16:00 Everton v Swansea 2-1
16:00 Hull v West Brom 0-1
16:00 Man City v Fulham 2-1
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-1
16:00 Norwich v Sunderland 2-1
18:30 West Ham v Man Utd 1-3
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 2-1
17:00 Aston Villa v Stoke 2-1
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-0
20:45 Man Utd v Man City 1-2
20:45 Newcastle v Everton 1-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-1
21:00 Liverpool v Sunderland 3-1

księciuniu
21-03-2014, 21:38
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 3-1
16:00 Cardiff v Liverpool 1-4
16:00 Everton v Swansea 2-0
16:00 Hull v West Brom 2-0
16:00 Man City v Fulham 4-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-0
16:00 Norwich v Sunderland 1-0
18:30 West Ham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 1-0
17:00 Aston Villa v Stoke 2-1
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 3-0
20:45 Man Utd v Man City 1-2
20:45 Newcastle v Everton 1-0
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-0
21:00 Liverpool v Sunderland 3-0

SzydeL
21-03-2014, 23:34
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 1-1
16:00 Cardiff v Liverpool 0-1
16:00 Everton v Swansea 2-1
16:00 Hull v West Brom 2-1
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-0
16:00 Norwich v Sunderland 1-1
18:30 West Ham v Man Utd 2-1
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 1-1
17:00 Aston Villa v Stoke 2-0

LOL3K
22-03-2014, 05:13
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 3-1
16:00 Cardiff v Liverpool 1-4
16:00 Everton v Swansea 2-1
16:00 Hull v West Brom 1-2
16:00 Man City v Fulham 3-1
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-0
16:00 Norwich v Sunderland 1-2
18:30 West Ham v Man Utd 0-1
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 2-0
17:00 Aston Villa v Stoke 1-2
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 3-0
20:45 Man Utd v Man City 1-1
20:45 Newcastle v Everton 1-2
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-2
21:00 Liverpool v Sunderland 2-0

Tom Kruz
22-03-2014, 09:51
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 2-1
16:00 Cardiff v Liverpool 1-3
16:00 Everton v Swansea 2-0
16:00 Hull v West Brom 1-0
16:00 Man City v Fulham 4-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-0
16:00 Norwich v Sunderland 1-1
18:30 West Ham v Man Utd 1-1
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 2-0
17:00 Aston Villa v Stoke 2-1
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 3-0
20:45 Man Utd v Man City 1-3
20:45 Newcastle v Everton 1-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Sunderland 2-0

Kwadrat
22-03-2014, 10:10
SOBOTA 22 marca
13:45 Chelsea v Arsenal 2-1
16:00 Cardiff v Liverpool 0-3
16:00 Everton v Swansea 2-1
16:00 Hull v West Brom 1-1
16:00 Man City v Fulham 3-1
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-0
16:00 Norwich v Sunderland 0-1
18:30 West Ham v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 2-0
17:00 Aston Villa v Stoke 1-0
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 3-0
20:45 Man Utd v Man City 1-4
20:45 Newcastle v Everton 1-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 0-1
21:00 Liverpool v Sunderland 2-0

bilbon
22-03-2014, 15:25
SOBOTA 22 marca
16:00 Cardiff v Liverpool 0-4
16:00 Everton v Swansea 2-0
16:00 Hull v West Brom 1-0
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Crystal Palace 2-0
16:00 Norwich v Sunderland 2-1
18:30 West Ham v Man Utd 0-1
NIEDZIELA 23 marca
14:30 Spurs v Southampton 1-1
17:00 Aston Villa v Stoke 1-1
+
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 3-0
20:45 Man Utd v Man City 1-0
20:45 Newcastle v Everton 1-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-0
21:00 Liverpool v Sunderland 2-0

SzydeL
24-03-2014, 21:02
WTOREK 25 marca
20:45 Arsenal v Swansea 2-0
20:45 Man Utd v Man City 1-2
20:45 Newcastle v Everton 2-1
ŚRODA 26 marca
20:45 West Ham v Hull 2-2
21:00 Liverpool v Sunderland 3-0