PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 30 kolejka (15.03 - 16.03)Kamilsts
10-03-2014, 18:28
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City
16:00 Everton v Cardiff
16:00 Fulham v Newcastle
16:00 Southampton v Norwich
16:00 Stoke v West Ham
16:00 Sunderland v Crystal Palace
16:00 Swansea v West Brom
18:30 Aston Villa v Chelsea
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool
17:00 Spurs v Arsenal

Krawczol
10-03-2014, 18:30
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 1-3
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 1-1
16:00 Southampton v Norwich 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Crystal Palace 1-0
16:00 Swansea v West Brom 1-1
18:30 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 2-1
17:00 Spurs v Arsenal 1-1

Szawar
11-03-2014, 08:31
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 1-2
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 1-1
16:00 Southampton v Norwich 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Crystal Palace 2-0
16:00 Swansea v West Brom 2-1
18:30 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 1-1
17:00 Spurs v Arsenal 2-1

Kempes
11-03-2014, 18:02
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-3
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 1-1
16:00 Southampton v Norwich 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Crystal Palace 1-0
16:00 Swansea v West Brom 1-1
18:30 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 2-1
17:00 Spurs v Arsenal 1-2

Antares
11-03-2014, 18:36
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-2
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 2-1
16:00 Southampton v Norwich 1-0
16:00 Stoke v West Ham 2-1
16:00 Sunderland v Crystal Palace 2-0
16:00 Swansea v West Brom 3-1
18:30 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 1-1
17:00 Spurs v Arsenal 3-2

FrAnCuZ05
11-03-2014, 21:36
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 1-3
16:00 Everton v Cardiff 1-1
16:00 Fulham v Newcastle 1-2
16:00 Southampton v Norwich 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Crystal Palace 2-0
16:00 Swansea v West Brom 1-0
18:30 Aston Villa v Chelsea 1-3
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 3-1
17:00 Spurs v Arsenal 1-2

Yanks
12-03-2014, 20:15
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-2
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 1-1
16:00 Southampton v Norwich 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-2
16:00 Sunderland v Crystal Palace 1-0
16:00 Swansea v West Brom 2-0
18:30 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 2-1
17:00 Spurs v Arsenal 1-2

raafaL
12-03-2014, 20:31
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 1-2
16:00 Everton v Cardiff 2-1
16:00 Fulham v Newcastle 1-1
16:00 Southampton v Norwich 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Crystal Palace 2-0
16:00 Swansea v West Brom 2-1
18:30 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 2-1
17:00 Spurs v Arsenal 1-1

Orzelek
12-03-2014, 22:28
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-2
16:00 Everton v Cardiff 0-1
16:00 Fulham v Newcastle 2-1
16:00 Southampton v Norwich 3-0
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Crystal Palace 1-0
16:00 Swansea v West Brom 0-0
18:30 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 1-0
17:00 Spurs v Arsenal 0-1

Urban
13-03-2014, 06:39
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-2
16:00 Everton v Cardiff 2-1
16:00 Fulham v Newcastle 2-1
16:00 Southampton v Norwich 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Crystal Palace 1-0
16:00 Swansea v West Brom 0-0
18:30 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 2-1
17:00 Spurs v Arsenal 0-1

Rulkoś
13-03-2014, 14:04
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-2
16:00 Everton v Cardiff 1-0
16:00 Fulham v Newcastle 0-2
16:00 Southampton v Norwich 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Crystal Palace 2-0
16:00 Swansea v West Brom 1-0
18:30 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 1-1
17:00 Spurs v Arsenal 0-1

leh71
13-03-2014, 21:41
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-2
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 1-0
16:00 Southampton v Norwich 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Crystal Palace 1-1
16:00 Swansea v West Brom 2-1
18:30 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 1-2
17:00 Spurs v Arsenal 2-2

Majkisek
13-03-2014, 22:31
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-2
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 1-1
16:00 Southampton v Norwich 1-0
16:00 Stoke v West Ham 2-1
16:00 Sunderland v Crystal Palace 2-1
16:00 Swansea v West Brom 2-1
18:30 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 2-1
17:00 Spurs v Arsenal 1-2

rey
14-03-2014, 11:17
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-3
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 2-1
16:00 Southampton v Norwich 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Crystal Palace 2-1
16:00 Swansea v West Brom 3-1
18:30 Aston Villa v Chelsea 1-3
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 1-2
17:00 Spurs v Arsenal 0-2

Kwadrat
14-03-2014, 15:37
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-3
16:00 Everton v Cardiff 2-1
16:00 Fulham v Newcastle 1-0
16:00 Southampton v Norwich 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Crystal Palace 2-1
16:00 Swansea v West Brom 2-0
18:30 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 0-1
17:00 Spurs v Arsenal 0-2

SirKruszon
14-03-2014, 15:42
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-3
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 1-2
16:00 Southampton v Norwich 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Crystal Palace 1-1
16:00 Swansea v West Brom 1-1
18:30 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 1-2
17:00 Spurs v Arsenal 1-2

Efcia
14-03-2014, 17:54
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-2
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 1-2
16:00 Southampton v Norwich 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Crystal Palace 1-0
16:00 Swansea v West Brom 0-0
18:30 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 1-2
17:00 Spurs v Arsenal 1-2

bilbon
14-03-2014, 19:57
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-2
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 0-1
16:00 Southampton v Norwich 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Crystal Palace 1-1
16:00 Swansea v West Brom 2-1
18:30 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 1-3
17:00 Spurs v Arsenal 1-1

księciuniu
14-03-2014, 20:44
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 1-3
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 2-3
16:00 Southampton v Norwich 3-0
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Crystal Palace 1-0
16:00 Swansea v West Brom 2-1
18:30 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 3-3
17:00 Spurs v Arsenal 0-2

SzydeL
14-03-2014, 20:59
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 1-2
16:00 Everton v Cardiff 2-1
16:00 Fulham v Newcastle 1-1
16:00 Southampton v Norwich 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-2
16:00 Sunderland v Crystal Palace 2-1
16:00 Swansea v West Brom 1-0
18:30 Aston Villa v Chelsea 1-3
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 2-2
17:00 Spurs v Arsenal 1-2

Tom Kruz
15-03-2014, 01:05
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-2
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 1-2
16:00 Southampton v Norwich 1-0
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Crystal Palace 1-0
16:00 Swansea v West Brom 1-0
18:30 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 1-1
17:00 Spurs v Arsenal 1-1

LOL3K
15-03-2014, 03:15
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 1-4
16:00 Everton v Cardiff 2-0
16:00 Fulham v Newcastle 0-1
16:00 Southampton v Norwich 2-0
16:00 Stoke v West Ham 2-2
16:00 Sunderland v Crystal Palace 1-0
16:00 Swansea v West Brom 3-1
18:30 Aston Villa v Chelsea 0-3
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 2-1
17:00 Spurs v Arsenal 2-0

(L)ookasch
15-03-2014, 10:09
SOBOTA 15 marca
13:45 Hull v Man City 0-2
16:00 Everton v Cardiff 2-2
16:00 Fulham v Newcastle 1-1
16:00 Southampton v Norwich 1-0
16:00 Stoke v West Ham 0-2
16:00 Sunderland v Crystal Palace 2-1
16:00 Swansea v West Brom 1-0
18:30 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 16 marca
14:30 Man Utd v Liverpool 1-2
17:00 Spurs v Arsenal 0-2