PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 27 kolejka (22.02 - 23.02)Kamilsts
14-02-2014, 12:09
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton
16:00 Arsenal v Sunderland
16:00 Cardiff v Hull Cardiff
16:00 Man City v Stoke
16:00 West Brom v Fulham
16:00 West Ham v Southampton
18:30 Crystal Palace v Man Utd
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea
14:30 Newcastle v Aston Villa
17:00 Norwich v Spurs

Antares
14-02-2014, 19:36
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-0
16:00 Man City v Stoke 3-0
16:00 West Brom v Fulham 2-1
16:00 West Ham v Southampton 1-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 3-1
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-0
17:00 Norwich v Spurs 1-2

Szawar
16-02-2014, 13:54
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-1
16:00 Man City v Stoke 3-0
16:00 West Brom v Fulham 2-1
16:00 West Ham v Southampton 1-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 2-0
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-1
17:00 Norwich v Spurs 0-1

(L)ookasch
16-02-2014, 21:46
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-1
16:00 Man City v Stoke 3-0
16:00 West Brom v Fulham 2-1
16:00 West Ham v Southampton 1-0
18:30 Crystal Palace v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 1-1
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-2
17:00 Norwich v Spurs 1-3

Kempes
17-02-2014, 15:47
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-1
16:00 Man City v Stoke 2-0
16:00 West Brom v Fulham 1-1
16:00 West Ham v Southampton 1-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 2-0
14:30 Newcastle v Aston Villa 1-1
17:00 Norwich v Spurs 0-2

Rulkoś
19-02-2014, 17:34
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-1
16:00 Man City v Stoke 2-0
16:00 West Brom v Fulham 1-0
16:00 West Ham v Southampton 1-0
18:30 Crystal Palace v Man Utd 0-1
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 2-0
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-0
17:00 Norwich v Spurs 0-1

FrAnCuZ05
19-02-2014, 21:00
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-1
16:00 Arsenal v Sunderland 3-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-1
16:00 Man City v Stoke 3-1
16:00 West Brom v Fulham 2-0
16:00 West Ham v Southampton 0-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 1-3
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 3-1
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-0
17:00 Norwich v Spurs 2-2

Urban
20-02-2014, 06:53
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 3-1
16:00 Arsenal v Sunderland 3-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-1
16:00 Man City v Stoke 4-0
16:00 West Brom v Fulham 2-0
16:00 West Ham v Southampton 1-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 2-1
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-1
17:00 Norwich v Spurs 2-1

raafaL
20-02-2014, 13:05
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-1
16:00 Man City v Stoke 2-0
16:00 West Brom v Fulham 1-1
16:00 West Ham v Southampton 1-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 2-0
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-1
17:00 Norwich v Spurs 0-2

Krawczol
20-02-2014, 19:25
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-0
16:00 Man City v Stoke 3-0
16:00 West Brom v Fulham 2-1
16:00 West Ham v Southampton 1-0
18:30 Crystal Palace v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 2-0
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-1
17:00 Norwich v Spurs 0-1

Orzelek
20-02-2014, 21:09
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 3-0
16:00 Cardiff v Hull 1-0
16:00 Man City v Stoke 2-0
16:00 West Brom v Fulham 1-0
16:00 West Ham v Southampton 0-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 3-0
14:30 Newcastle v Aston Villa 1-0
17:00 Norwich v Spurs 0-2

leh71
20-02-2014, 21:38
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-1
16:00 Arsenal v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Hull 1-0
16:00 Man City v Stoke 3-0
16:00 West Brom v Fulham 2-0
16:00 West Ham v Southampton 1-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 3-0
14:30 Newcastle v Aston Villa 1-1
17:00 Norwich v Spurs 0-1

Majkisek
20-02-2014, 21:41
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Hull 2-0
16:00 Man City v Stoke 3-1
16:00 West Brom v Fulham 1-1
16:00 West Ham v Southampton 0-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 2-0
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-1
17:00 Norwich v Spurs 1-2

rey
21-02-2014, 13:12
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-0
16:00 Man City v Stoke 3-0
16:00 West Brom v Fulham 1-1
16:00 West Ham v Southampton 1-0
18:30 Crystal Palace v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 2-0
14:30 Newcastle v Aston Villa 0-1
17:00 Norwich v Spurs 0-2

Efcia
21-02-2014, 13:36
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 3-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-0
16:00 Man City v Stoke 2-0
16:00 West Brom v Fulham 2-0
16:00 West Ham v Southampton 2-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 3-1
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-1
17:00 Norwich v Spurs 0-2

SirKruszon
21-02-2014, 16:58
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 2-1
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 0-1
16:00 Man City v Stoke 3-0
16:00 West Brom v Fulham 1-0
16:00 West Ham v Southampton 1-0
18:30 Crystal Palace v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 1-0
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-1
17:00 Norwich v Spurs 0-2

księciuniu
21-02-2014, 17:01
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 3-0
16:00 Arsenal v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-0
16:00 Man City v Stoke 4-1
16:00 West Brom v Fulham 2-0
16:00 West Ham v Southampton 1-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 3-0
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-1
17:00 Norwich v Spurs 0-2

bilbon
21-02-2014, 17:27
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 3-1
16:00 Arsenal v Sunderland 3-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-0
16:00 Man City v Stoke 2-0
16:00 West Brom v Fulham 2-1
16:00 West Ham v Southampton 1-2
18:30 Crystal Palace v Man Utd 0-1
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 3-1
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-1
17:00 Norwich v Spurs 0-1

Kwadrat
21-02-2014, 17:40
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Hull Cardiff 1-0
16:00 Man City v Stoke 3-1
16:00 West Brom v Fulham 1-2
16:00 West Ham v Southampton 0-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 3-1
14:30 Newcastle v Aston Villa 1-1
17:00 Norwich v Spurs 0-2

SzydeL
21-02-2014, 22:46
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-1
16:00 Arsenal v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Hull 1-1
16:00 Man City v Stoke 3-0
16:00 West Brom v Fulham 1-0
16:00 West Ham v Southampton 2-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 3-1
14:30 Newcastle v Aston Villa 0-0
17:00 Norwich v Spurs 1-2

LOL3K
22-02-2014, 05:05
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-0
16:00 Arsenal v Sunderland 3-1
16:00 Cardiff v Hull 1-2
16:00 Man City v Stoke 4-0
16:00 West Brom v Fulham 1-2
16:00 West Ham v Southampton 1-2
18:30 Crystal Palace v Man Utd 0-1
NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 2-0
14:30 Newcastle v Aston Villa 0-0
17:00 Norwich v Spurs 1-3

Tom Kruz
22-02-2014, 10:37
SOBOTA 22 lutego
13:45 Chelsea v Everton 2-1
16:00 Arsenal v Sunderland 3-1
16:00 Cardiff v Hull 1-0
16:00 Man City v Stoke 4-0
16:00 West Brom v Fulham 1-1
16:00 West Ham v Southampton 1-1
18:30 Crystal Palace v Man Utd 1-2

NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 4-1
14:30 Newcastle v Aston Villa 2-1
17:00 Norwich v Spurs 0-2

Yanks
22-02-2014, 18:07
18:30 Crystal Palace v Man Utd 0-2

NIEDZIELA 23 lutego
14:30 Liverpool v Swansea 2-1
14:30 Newcastle v Aston Villa 1-1
17:00 Norwich v Spurs 0-2