PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 24 kolejka (01.02 - 03.02)Kamilsts
29-01-2014, 22:43
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland
13:45 West Ham v Swansea
16:00 Cardiff v Norwich
16:00 Everton v Aston Villa
16:00 Fulham v Southampton
16:00 Hull v Spurs
16:00 Stoke v Man Utd
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool
17:00 Arsenal v Crystal Palace
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea

SirKruszon
30-01-2014, 17:55
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-1
13:45 West Ham v Swansea 1-0
16:00 Cardiff v Norwich 1-2
16:00 Everton v Aston Villa 1-0
16:00 Fulham v Southampton 0-2
16:00 Hull v Spurs 1-2
16:00 Stoke v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 0-3
17:00 Arsenal v Crystal Palace 2-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 1-2

Rulkoś
30-01-2014, 20:17
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-0
13:45 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Cardiff v Norwich 0-2
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Fulham v Southampton 0-2
16:00 Hull v Spurs 0-2
16:00 Stoke v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 0-2
17:00 Arsenal v Crystal Palace 2-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 1-1

leh71
30-01-2014, 21:16
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-0
13:45 West Ham v Swansea 1-0
16:00 Cardiff v Norwich 1-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Fulham v Southampton 1-2
16:00 Hull v Spurs 0-2
16:00 Stoke v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 0-2
17:00 Arsenal v Crystal Palace 3-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 3-1

Yanks
30-01-2014, 21:39
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-0
13:45 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Cardiff v Norwich 2-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Fulham v Southampton 0-0
16:00 Hull v Spurs 0-2
16:00 Stoke v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 0-2
17:00 Arsenal v Crystal Palace 3-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 3-2

Orzelek
30-01-2014, 22:20
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-1
13:45 West Ham v Swansea 1-0
16:00 Cardiff v Norwich 1-0
16:00 Everton v Aston Villa 1-0
16:00 Fulham v Southampton 0-1
16:00 Hull v Spurs 0-1
16:00 Stoke v Man Utd 0-1
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 0-2
17:00 Arsenal v Crystal Palace 3-1
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 1-0

Majkisek
31-01-2014, 00:57
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-1
13:45 West Ham v Swansea 2-1
16:00 Cardiff v Norwich 2-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Fulham v Southampton 1-0
16:00 Hull v Spurs 0-2
16:00 Stoke v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 1-2
17:00 Arsenal v Crystal Palace 2-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 2-1

Kempes
31-01-2014, 01:04
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-0
13:45 West Ham v Swansea 2-0
16:00 Cardiff v Norwich 1-1
16:00 Everton v Aston Villa 1-1
16:00 Fulham v Southampton 1-1
16:00 Hull v Spurs 0-2
16:00 Stoke v Man Utd 1-3
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 1-2
17:00 Arsenal v Crystal Palace 3-1
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 2-1

rey
31-01-2014, 10:37
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 1-1
13:45 West Ham v Swansea 1-0
16:00 Cardiff v Norwich 2-1
16:00 Everton v Aston Villa 3-2
16:00 Fulham v Southampton 2-1
16:00 Hull v Spurs 1-3
16:00 Stoke v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 1-2
17:00 Arsenal v Crystal Palace 3-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 3-1

Szawar
31-01-2014, 11:59
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 1-0
13:45 West Ham v Swansea 1-0
16:00 Cardiff v Norwich 2-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Fulham v Southampton 1-1
16:00 Hull v Spurs 1-2
16:00 Stoke v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 0-2
17:00 Arsenal v Crystal Palace 2-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 2-1

raafaL
31-01-2014, 12:45
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-1
13:45 West Ham v Swansea 1-0
16:00 Cardiff v Norwich 2-1
16:00 Everton v Aston Villa 3-1
16:00 Fulham v Southampton 1-1
16:00 Hull v Spurs 1-2
16:00 Stoke v Man Utd 1-3
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 1-2
17:00 Arsenal v Crystal Palace 3-1
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 3-1

(L)ookasch
31-01-2014, 15:39
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-1
13:45 West Ham v Swansea 0-0
16:00 Cardiff v Norwich 1-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Fulham v Southampton 0-2
16:00 Hull v Spurs 1-3
16:00 Stoke v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpoo 0-3
17:00 Arsenal v Crystal Palace 3-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 4-1

księciuniu
31-01-2014, 17:21
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-0
13:45 West Ham v Swansea 1-0
16:00 Cardiff v Norwich 2-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Fulham v Southampton 0-1
16:00 Hull v Spurs 0-1
16:00 Stoke v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 1-3
17:00 Arsenal v Crystal Palace 2-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 3-1

Kwadrat
31-01-2014, 19:14
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-0
13:45 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Cardiff v Norwich 0-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Fulham v Southampton 0-1
16:00 Hull v Spurs 0-2
16:00 Stoke v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 1-2
17:00 Arsenal v Crystal Palace 2-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 5-3

Efcia
31-01-2014, 19:39
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-0
13:45 West Ham v Swansea 2-1
16:00 Cardiff v Norwich 1-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Fulham v Southampton 1-1
16:00 Hull v Spurs 0-2
16:00 Stoke v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 0-3
17:00 Arsenal v Crystal Palace 3-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 2-1

SzydeL
31-01-2014, 20:52
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-0
13:45 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Cardiff v Norwich 1-1
16:00 Everton v Aston Villa 3-1
16:00 Fulham v Southampton 1-2
16:00 Hull v Spurs 1-1
16:00 Stoke v Man Utd 2-1
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 2-2
17:00 Arsenal v Crystal Palace 2-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 1-0

FrAnCuZ05
31-01-2014, 22:06
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-1
13:45 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Cardiff v Norwich 3-1
16:00 Everton v Aston Villa 3-1
16:00 Fulham v Southampton 1-1
16:00 Hull v Spurs 1-0
16:00 Stoke v Man Utd 1-3
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 1-3
17:00 Arsenal v Crystal Palace 3-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 2-3

LOL3K
01-02-2014, 02:36
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 1-0
13:45 West Ham v Swansea 2-0
16:00 Cardiff v Norwich 1-2
16:00 Everton v Aston Villa 3-1
16:00 Fulham v Southampton 0-3
16:00 Hull v Spurs 0-1
16:00 Stoke v Man Utd 1-4
NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 0-3
17:00 Arsenal v Crystal Palace 2-0
PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 3-2

Tom Kruz
01-02-2014, 11:14
SOBOTA 1 lutego
13:45 Newcastle v Sunderland 2-1
13:45 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Cardiff v Norwich 1-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Fulham v Southampton 1-1
16:00 Hull v Spurs 1-2
16:00 Stoke v Man Utd 1-2

NIEDZIELA 2 lutego
14:30 West Brom v Liverpool 0-3
17:00 Arsenal v Crystal Palace 2-0

PONIEDZIAŁEK 3 lutego
21:00 Man City v Chelsea 2-1