PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 22 kolejka (18.01 - 20.01)Kamilsts
13-01-2014, 18:18
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton
16:00 Arsenal v Fulham
16:00 Crystal Palace v Stoke
16:00 Man City v Cardiff
16:00 Norwich v Hull
16:00 West Ham v Newcastle
18:30 Liverpool v Aston Villa
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs
17:00 Chelsea v Man Utd
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton

Yanks
14-01-2014, 15:59
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 1-2
16:00 Arsenal v Fulham 2-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-1
16:00 Man City v Cardiff 3-0
16:00 Norwich v Hull 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 2-2
18:30 Liverpool v Aston Villa 3-1
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 0-0
17:00 Chelsea v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 0-2

Majkisek
14-01-2014, 19:06
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 0-1
16:00 Arsenal v Fulham 2-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 2-1
16:00 Man City v Cardiff 3-1
16:00 Norwich v Hull 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-1
18:30 Liverpool v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 1-1
17:00 Chelsea v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-1

Szawar
16-01-2014, 13:46
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 1-1
16:00 Arsenal v Fulham 2-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-1
16:00 Man City v Cardiff 3-0
16:00 Norwich v Hull 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-2
18:30 Liverpool v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 1-1
17:00 Chelsea v Man Utd 1-0
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-2

raafaL
16-01-2014, 14:24
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 0-1
16:00 Arsenal v Fulham 2-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-1
16:00 Man City v Cardiff 4-1
16:00 Norwich v Hull 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-2
18:30 Liverpool v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 1-3
17:00 Chelsea v Man Utd 2-3
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-2

bilbon
16-01-2014, 14:48
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 0-2
16:00 Arsenal v Fulham 2-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 0-1
16:00 Man City v Cardiff 3-0
16:00 Norwich v Hull 2-0
16:00 West Ham v Newcastle 1-1
18:30 Liverpool v Aston Villa 4-1
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 2-1
17:00 Chelsea v Man Utd 1-1
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 0-2

Rulkoś
16-01-2014, 14:52
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 0-1
16:00 Arsenal v Fulham 2-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 0-1
16:00 Man City v Cardiff 2-0
16:00 Norwich v Hull 1-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-2
18:30 Liverpool v Aston Villa 2-1
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 0-1
17:00 Chelsea v Man Utd 2-0
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 0-2

leh71
16-01-2014, 21:14
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 1-1
16:00 Arsenal v Fulham 2-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-0
16:00 Man City v Cardiff 3-0
16:00 Norwich v Hull 1-0
16:00 West Ham v Newcastle 1-0
18:30 Liverpool v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 1-2
17:00 Chelsea v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-2

SzydeL
16-01-2014, 22:14
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 2-2
16:00 Arsenal v Fulham 3-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 2-1
16:00 Man City v Cardiff 2-0
16:00 Norwich v Hull 1-0
16:00 West Ham v Newcastle 2-1
18:30 Liverpool v Aston Villa 3-0
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 1-1
17:00 Chelsea v Man Utd 2-0
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-0

(L)ookasch
16-01-2014, 22:47
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 0-1
16:00 Arsenal v Fulham 3-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 2-1
16:00 Man City v Cardiff 4-0
16:00 Norwich v Hull 2-0
16:00 West Ham v Newcastle 1-0
18:30 Liverpool v Aston Villa 3-0
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 1-0
17:00 Chelsea v Man Utd 2-0
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-2

Kempes
17-01-2014, 07:41
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 1-1
16:00 Arsenal v Fulham 2-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 2-1
16:00 Man City v Cardiff 3-0
16:00 Norwich v Hull 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-2
18:30 Liverpool v Aston Villa 2-1
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 0-2
17:00 Chelsea v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-1

FrAnCuZ05
17-01-2014, 11:21
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 1-1
16:00 Arsenal v Fulham 3-2
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-1
16:00 Man City v Cardiff 4-1
16:00 Norwich v Hull 1-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-2
18:30 Liverpool v Aston Villa 3-1
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 0-1
17:00 Chelsea v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-2

Urban
17-01-2014, 15:40
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 1-1
16:00 Arsenal v Fulham 3-1
16:00 Crystal Palace v Stoke 2-1
16:00 Man City v Cardiff 3-0
16:00 Norwich v Hull 1-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-2
18:30 Liverpool v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 1-1
17:00 Chelsea v Man Utd 2-2
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-2

Kwadrat
17-01-2014, 16:33
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 0-1
16:00 Arsenal v Fulham 3-1
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-1
16:00 Man City v Cardiff 2-0
16:00 Norwich v Hull 1-0
16:00 West Ham v Newcastle 0-1
18:30 Liverpool v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 1-2
17:00 Chelsea v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-2

księciuniu
17-01-2014, 16:58
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 1-1
16:00 Arsenal v Fulham 3-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-0
16:00 Man City v Cardiff 4-0
16:00 Norwich v Hull 2-0
16:00 West Ham v Newcastle 1-2
18:30 Liverpool v Aston Villa 3-1
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 1-2
17:00 Chelsea v Man Utd 3-1
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 0-2

Efcia
17-01-2014, 18:42
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 1-2
16:00 Arsenal v Fulham 2-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-1
16:00 Man City v Cardiff 3-0
16:00 Norwich v Hull 2-0
16:00 West Ham v Newcastle 1-1
18:30 Liverpool v Aston Villa 3-1
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 2-1
17:00 Chelsea v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-2

rey
17-01-2014, 21:14
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 2-1
16:00 Arsenal v Fulham 3-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-0
16:00 Man City v Cardiff 4-0
16:00 Norwich v Hull 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 2-0
18:30 Liverpool v Aston Villa 3-1
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 2-0
17:00 Chelsea v Man Utd 3-1
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-2

Tom Kruz
18-01-2014, 09:40
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 1-1
16:00 Arsenal v Fulham 3-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-0
16:00 Man City v Cardiff 4-0
16:00 Norwich v Hull 1-0
16:00 West Ham v Newcastle 1-2
18:30 Liverpool v Aston Villa 3-1

NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 1-2
17:00 Chelsea v Man Utd 2-0

PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-2

Antares
18-01-2014, 10:51
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 0-1
16:00 Arsenal v Fulham 2-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-0
16:00 Man City v Cardiff 3-0
16:00 Norwich v Hull 1-0
16:00 West Ham v Newcastle 1-1
18:30 Liverpool v Aston Villa 2-0

NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 1-2
17:00 Chelsea v Man Utd 2-0

PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-1

LOL3K
18-01-2014, 12:46
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 0-2
16:00 Arsenal v Fulham 1-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-1
16:00 Man City v Cardiff 4-0
16:00 Norwich v Hull 0-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-0
18:30 Liverpool v Aston Villa 3-0
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 0-1
17:00 Chelsea v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 0-1

Orzelek
18-01-2014, 13:16
SOBOTA 18 stycznia
13:45 Sunderland v Southampton 0-1
16:00 Arsenal v Fulham 2-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-0
16:00 Man City v Cardiff 3-0
16:00 Norwich v Hull 1-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-0
18:30 Liverpool v Aston Villa 3-1
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 1-1
17:00 Chelsea v Man Utd 1-0
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 0-2

SirKruszon
18-01-2014, 14:52
SOBOTA 18 stycznia

16:00 Arsenal v Fulham 2-0
16:00 Crystal Palace v Stoke 1-0
16:00 Man City v Cardiff 4-0
16:00 Norwich v Hull 1-1
16:00 West Ham v Newcastle 0-1
18:30 Liverpool v Aston Villa 2-1
NIEDZIELA 19 stycznia
14:30 Swansea v Spurs 1-0
17:00 Chelsea v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia
21:00 West Brom v Everton 1-2