PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 21 kolejka (11.01 - 13.01)Kamilsts
07-01-2014, 08:30
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea
16:00 Cardiff v West Ham
16:00 Everton v Norwich
16:00 Fulham v Sunderland
16:00 Southampton v West Brom
16:00 Spurs v Crystal Palace
18:30 Man Utd v Swansea
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City
17:10 Stoke v Liverpool
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal

(L)ookasch
07-01-2014, 11:18
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 0-2
16:00 Cardiff v West Ham 0-1
16:00 Everton v Norwich 2-1
16:00 Fulham v Sunderland 1-2
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Spurs v Crystal Palace 2-0
18:30 Man Utd v Swansea 1-0
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 0-3
17:10 Stoke v Liverpool 0-2
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 0-2

raafaL
07-01-2014, 12:50
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 0-2
16:00 Cardiff v West Ham 1-1
16:00 Everton v Norwich 2-1
16:00 Fulham v Sunderland 1-1
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Spurs v Crystal Palace 2-0
18:30 Man Utd v Swansea 2-0
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 1-3
17:10 Stoke v Liverpool 0-2
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 0-2

Majkisek
07-01-2014, 20:07
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 0-2
16:00 Cardiff v West Ham 1-1
16:00 Everton v Norwich 2-1
16:00 Fulham v Sunderland 2-1
16:00 Southampton v West Brom 1-0
16:00 Spurs v Crystal Palace 2-0
18:30 Man Utd v Swansea 2-0
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 1-2
17:10 Stoke v Liverpool 1-2
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 1-2

Kempes
08-01-2014, 08:28
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 0-2
16:00 Cardiff v West Ham 1-1
16:00 Everton v Norwich 2-1
16:00 Fulham v Sunderland 2-1
16:00 Southampton v West Brom 1-1
16:00 Spurs v Crystal Palace 2-0
18:30 Man Utd v Swansea 2-0
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 1-2
17:10 Stoke v Liverpool 1-2
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 1-2

Szawar
08-01-2014, 08:47
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 1-2
16:00 Cardiff v West Ham 2-1
16:00 Everton v Norwich 2-0
16:00 Fulham v Sunderland 1-0
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Spurs v Crystal Palace 3-0
18:30 Man Utd v Swansea 2-0
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 0-2
17:10 Stoke v Liverpool 1-1
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 0-2

leh71
09-01-2014, 21:02
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 0-2
16:00 Cardiff v West Ham 2-0
16:00 Everton v Norwich 2-0
16:00 Fulham v Sunderland 1-0
16:00 Southampton v West Brom 2-1
16:00 Spurs v Crystal Palace 1-1
18:30 Man Utd v Swansea 2-1
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 1-3
17:10 Stoke v Liverpool 0-2
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 0-2

Rulkoś
10-01-2014, 10:16
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 0-1
16:00 Cardiff v West Ham 2-1
16:00 Everton v Norwich 2-0
16:00 Fulham v Sunderland 1-1
16:00 Southampton v West Brom 1-1
16:00 Spurs v Crystal Palace 2-0
18:30 Man Utd v Swansea 2-1
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 0-2
17:10 Stoke v Liverpool 0-1
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 0-2

rey
10-01-2014, 11:00
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 0-2
16:00 Cardiff v West Ham 2-1
16:00 Everton v Norwich 2-0
16:00 Fulham v Sunderland 2-0
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Spurs v Crystal Palace 3-0
18:30 Man Utd v Swansea 3-1
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 0-3
17:10 Stoke v Liverpool 1-3
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 1-2

księciuniu
10-01-2014, 17:23
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 1-2
16:00 Cardiff v West Ham 2-1
16:00 Everton v Norwich 2-0
16:00 Fulham v Sunderland 2-0
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Spurs v Crystal Palace 3-0
18:30 Man Utd v Swansea 2-1
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 2-3
17:10 Stoke v Liverpool 0-1
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 0-1

Efcia
10-01-2014, 17:31
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 1-2
16:00 Cardiff v West Ham 1-0
16:00 Everton v Norwich 2-1
16:00 Fulham v Sunderland 2-1
16:00 Southampton v West Brom 2-1
16:00 Spurs v Crystal Palace 2-0
18:30 Man Utd v Swansea 2-1
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 0-2
17:10 Stoke v Liverpool 1-2
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 0-2

SirKruszon
10-01-2014, 17:59
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 0-2
16:00 Cardiff v West Ham 1-1
16:00 Everton v Norwich 2-1
16:00 Fulham v Sunderland 1-0
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Spurs v Crystal Palace 2-0
18:30 Man Utd v Swansea 1-2
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 0-3
17:10 Stoke v Liverpool 0-2
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 1-2

Urban
10-01-2014, 19:02
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 1-2
16:00 Cardiff v West Ham 2-1
16:00 Everton v Norwich 2-1
16:00 Fulham v Sunderland 1-0
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Spurs v Crystal Palace 2-0
18:30 Man Utd v Swansea 2-0
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 1-2
17:10 Stoke v Liverpool 1-2
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 1-2

SzydeL
10-01-2014, 20:34
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 1-2
16:00 Cardiff v West Ham 1-0
16:00 Everton v Norwich 2-0
16:00 Fulham v Sunderland 2-1
16:00 Southampton v West Brom 2-2
16:00 Spurs v Crystal Palace 3-0
18:30 Man Utd v Swansea 2-0
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 1-2
17:10 Stoke v Liverpool 0-1
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 1-2

LOL3K
10-01-2014, 21:43
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 0-2
16:00 Cardiff v West Ham 1-2
16:00 Everton v Norwich 4-0
16:00 Fulham v Sunderland 1-1
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Spurs v Crystal Palace 3-1
18:30 Man Utd v Swansea 1-0
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 1-3
17:10 Stoke v Liverpool 0-4
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 1-1

Kwadrat
11-01-2014, 10:13
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 1-2
16:00 Cardiff v West Ham 1-2
16:00 Everton v Norwich 3-0
16:00 Fulham v Sunderland 1-0
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Spurs v Crystal Palace 2-1
18:30 Man Utd v Swansea 2-0
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 1-3
17:10 Stoke v Liverpool 0-3
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 0-1

Antares
11-01-2014, 11:04
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 0-2
16:00 Cardiff v West Ham 2-1
16:00 Everton v Norwich 2-0
16:00 Fulham v Sunderland 2-0
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Spurs v Crystal Palace 3-0
18:30 Man Utd v Swansea 3-1
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 1-3
17:10 Stoke v Liverpool 1-1
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 1-1

Tom Kruz
11-01-2014, 11:14
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 1-2
16:00 Cardiff v West Ham 1-0
16:00 Everton v Norwich 2-0
16:00 Fulham v Sunderland 0-0
16:00 Southampton v West Brom 1-0
16:00 Spurs v Crystal Palace 2-0
18:30 Man Utd v Swansea 2-1
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 1-2
17:10 Stoke v Liverpool 1-3
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 1-3

Yanks
11-01-2014, 12:08
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 0-3
16:00 Cardiff v West Ham 1-2
16:00 Everton v Norwich 2-0
16:00 Fulham v Sunderland 1-1
16:00 Southampton v West Brom 2-1
16:00 Spurs v Crystal Palace 2-0
18:30 Man Utd v Swansea 2-0
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 0-2
17:10 Stoke v Liverpool 0-2
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 0-2

Orzelek
11-01-2014, 13:25
SOBOTA 11 stycznia
13:45 Hull v Chelsea 0-3
16:00 Cardiff v West Ham 1-0
16:00 Everton v Norwich 1-0
16:00 Fulham v Sunderland 1-1
16:00 Southampton v West Brom 1-0
16:00 Spurs v Crystal Palace 2-1
18:30 Man Utd v Swansea 2-0
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 1-2
17:10 Stoke v Liverpool 0-2
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 0-1

Krawczol
11-01-2014, 15:02
SOBOTA 11 stycznia
16:00 Cardiff v West Ham 1-0
16:00 Everton v Norwich 2-0
16:00 Fulham v Sunderland 1-1
16:00 Southampton v West Brom 1-2
16:00 Spurs v Crystal Palace 2-0
18:30 Man Utd v Swansea 2-0
NIEDZIELA 12 stycznia
15:05 Newcastle v Man City 1-2
17:10 Stoke v Liverpool 2-1
PONIEDZIAŁEK 13 stycznia
21:00 Aston Villa v Arsenal 2-1