PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 20 kolejka (01.01)Kamilsts
16-12-2013, 11:26
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City
16:00 Arsenal v Cardiff
16:00 Crystal Palace v Norwich
16:00 Fulham v West Ham
16:00 Liverpool v Hull
16:00 Southampton v Chelsea
16:00 Stoke v Everton
16:00 Sunderland v Aston Villa
16:00 West Brom v Newcastle
18:30 Man Utd v Spurs

Szawar
30-12-2013, 11:00
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 1-2
16:00 Arsenal v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-0
16:00 Fulham v West Ham 2-1
16:00 Liverpool v Hull 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 0-1
16:00 Stoke v Everton 1-1
16:00 Sunderland v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Newcastle 1-2
18:30 Man Utd v Spurs 2-0

leh71
30-12-2013, 12:06
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 1-2
16:00 Arsenal v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-0
16:00 Fulham v West Ham 0-1
16:00 Liverpool v Hull 3-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-1
16:00 Stoke v Everton 1-2
16:00 Sunderland v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Newcastle 2-1
18:30 Man Utd v Spurs 2-0

Orzelek
30-12-2013, 12:56
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 0-3
16:00 Arsenal v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-0
16:00 Fulham v West Ham 1-0
16:00 Liverpool v Hull 3-1
16:00 Southampton v Chelsea 0-1
16:00 Stoke v Everton 1-2
16:00 Sunderland v Aston Villa 0-1
16:00 West Brom v Newcastle 0-2
18:30 Man Utd v Spurs 2-0

raafaL
30-12-2013, 15:47
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 1-2
16:00 Arsenal v Cardiff 3-1
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-1
16:00 Fulham v West Ham 2-1
16:00 Liverpool v Hull 3-1
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Stoke v Everton 1-1
16:00 Sunderland v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Newcastle 1-2
18:30 Man Utd v Spurs 2-0

FrAnCuZ05
30-12-2013, 20:19
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 0-2
16:00 Arsenal v Cardiff 3-1
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-1
16:00 Fulham v West Ham 1-1
16:00 Liverpool v Hull 3-2
16:00 Southampton v Chelsea 1-3
16:00 Stoke v Everton 1-2
16:00 Sunderland v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Newcastle 1-2
18:30 Man Utd v Spurs 2-1

Majkisek
30-12-2013, 23:06
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 0-2
16:00 Arsenal v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 2-1
16:00 Fulham v West Ham 2-1
16:00 Liverpool v Hull 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Stoke v Everton 1-1
16:00 Sunderland v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Newcastle 1-2
18:30 Man Utd v Spurs 2-1

Tom Kruz
31-12-2013, 09:25
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 0-2
16:00 Arsenal v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-0
16:00 Fulham v West Ham 2-1
16:00 Liverpool v Hull 3-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Stoke v Everton 1-1
16:00 Sunderland v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Newcastle 1-2
18:30 Man Utd v Spurs 2-2

Kempes
31-12-2013, 09:51
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 0-2
16:00 Arsenal v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-0
16:00 Fulham v West Ham 1-1
16:00 Liverpool v Hull 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Stoke v Everton 1-1
16:00 Sunderland v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Newcastle 1-2
18:30 Man Utd v Spurs 2-1

Rulkoś
31-12-2013, 10:11
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 0-2
16:00 Arsenal v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-1
16:00 Fulham v West Ham 1-0
16:00 Liverpool v Hull 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-1
16:00 Stoke v Everton 0-1
16:00 Sunderland v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Newcastle 0-2
18:30 Man Utd v Spurs 2-1

(L)ookasch
31-12-2013, 14:06
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 1-0
16:00 Arsenal v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-0
16:00 Fulham v West Ham 1-3
16:00 Liverpool v Hull 4-1
16:00 Southampton v Chelsea 2-1
16:00 Stoke v Everton 1-1
16:00 Sunderland v Aston Villa 2-2
16:00 West Brom v Newcastle 1-2
18:30 Man Utd v Spurs 2-0

księciuniu
31-12-2013, 14:12
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 2-3
16:00 Arsenal v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-0
16:00 Fulham v West Ham 1-1
16:00 Liverpool v Hull 3-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Stoke v Everton 0-1
16:00 Sunderland v Aston Villa 0-1
16:00 West Brom v Newcastle 1-2
18:30 Man Utd v Spurs 1-0

bilbon
31-12-2013, 16:03
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 0-2
16:00 Arsenal v Cardiff 4-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-1
16:00 Fulham v West Ham 2-1
16:00 Liverpool v Hull 4-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-1
16:00 Stoke v Everton 1-1
16:00 Sunderland v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Newcastle 1-2
18:30 Man Utd v Spurs 1-1

Efcia
31-12-2013, 17:04
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 1-2
16:00 Arsenal v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-1
16:00 Fulham v West Ham 2-1
16:00 Liverpool v Hull 3-1
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Stoke v Everton 1-1
16:00 Sunderland v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Newcastle 1-2
18:30 Man Utd v Spurs 2-1

SzydeL
31-12-2013, 17:05
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 2-2
16:00 Arsenal v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-1
16:00 Fulham v West Ham 1-0
16:00 Liverpool v Hull 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-1
16:00 Stoke v Everton 0-1
16:00 Sunderland v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Newcastle 1-2
18:30 Man Utd v Spurs 2-1

LOL3K
31-12-2013, 17:54
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 0-2
16:00 Arsenal v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-0
16:00 Fulham v West Ham 1-3
16:00 Liverpool v Hull 5-1
16:00 Southampton v Chelsea 0-1
16:00 Stoke v Everton 0-2
16:00 Sunderland v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Newcastle 1-2
18:30 Man Utd v Spurs 2-1

Kwadrat
31-12-2013, 18:15
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 1-2
16:00 Arsenal v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 0-1
16:00 Fulham v West Ham 2-1
16:00 Liverpool v Hull 4-0
16:00 Southampton v Chelsea 0-1
16:00 Stoke v Everton 0-2
16:00 Sunderland v Aston Villa 0-1
16:00 West Brom v Newcastle 1-1
18:30 Man Utd v Spurs 2-1

Yanks
01-01-2014, 09:54
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 0-2
16:00 Arsenal v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 2-1
16:00 Fulham v West Ham 1-1
16:00 Liverpool v Hull 3-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Stoke v Everton 0-2
16:00 Sunderland v Aston Villa 2-1
16:00 West Brom v Newcastle 1-1
18:30 Man Utd v Spurs 2-1

SirKruszon
01-01-2014, 11:55
ŚRODA 1 stycznia
13:45 Swansea v Man City 0-2
16:00 Arsenal v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Norwich 1-1
16:00 Fulham v West Ham 2-1
16:00 Liverpool v Hull 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 0-1
16:00 Stoke v Everton 1-2
16:00 Sunderland v Aston Villa 0-1
16:00 West Brom v Newcastle 1-1
18:30 Man Utd v Spurs 2-0