PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 18 kolejka (26.12)Kamilsts
16-12-2013, 11:25
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd
16:00 Aston Villa v Crystal Palace
16:00 Cardiff v Southampton
16:00 Chelsea v Swansea
16:00 Everton v Sunderland
16:00 Newcastle v Stoke
16:00 Norwich v Fulham
16:00 Spurs v West Brom
16:00 West Ham v Arsenal
18:30 Man City v Liverpool

rey
20-12-2013, 12:02
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 0-3
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-0
16:00 Cardiff v Southampton 1-0
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
16:00 Everton v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Fulham 2-0
16:00 Spurs v West Brom 2-0
16:00 West Ham v Arsenal 1-3
18:30 Man City v Liverpool 3-1

Antares
20-12-2013, 12:09
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 0-2
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 1-0
16:00 Cardiff v Southampton 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
16:00 Everton v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-0
16:00 Spurs v West Brom 2-0
16:00 West Ham v Arsenal 0-2
18:30 Man City v Liverpool 3-2

Urban
20-12-2013, 19:44
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 1-3
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-0
16:00 Cardiff v Southampton 2-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
16:00 Everton v Sunderland 2-1
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Spurs v West Brom 2-0
16:00 West Ham v Arsenal 0-2
18:30 Man City v Liverpool 2-1

Szawar
23-12-2013, 11:33
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 0-2
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-1
16:00 Cardiff v Southampton 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
16:00 Everton v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-1
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Spurs v West Brom 2-0
16:00 West Ham v Arsenal 1-2
18:30 Man City v Liverpool 1-1

księciuniu
23-12-2013, 16:00
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 1-2
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 1-0
16:00 Cardiff v Southampton 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
16:00 Everton v Sunderland 3-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Fulham 2-0
16:00 Spurs v West Brom 1-0
16:00 West Ham v Arsenal 1-2
18:30 Man City v Liverpool 4-2

Yanks
23-12-2013, 21:06
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 0-2
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-0
16:00 Cardiff v Southampton 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
16:00 Everton v Sunderland 3-1
16:00 Newcastle v Stoke 2-1
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Spurs v West Brom 2-0
16:00 West Ham v Arsenal 1-2
18:30 Man City v Liverpool 2-2

Majkisek
24-12-2013, 02:20
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 0-2
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-0
16:00 Cardiff v Southampton 0-1
16:00 Chelsea v Swansea 3-0
16:00 Everton v Sunderland 2-1
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Spurs v West Brom 2-0
16:00 West Ham v Arsenal 1-2
18:30 Man City v Liverpool 2-1

Kempes
24-12-2013, 08:18
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 0-2
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-1
16:00 Cardiff v Southampton 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 3-1
16:00 Everton v Sunderland 2-1
16:00 Newcastle v Stoke 2-1
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Spurs v West Brom 2-0
16:00 West Ham v Arsenal 1-2
18:30 Man City v Liverpool 2-1

leh71
24-12-2013, 10:32
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 0-2
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 1-1
16:00 Cardiff v Southampton 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-1
16:00 Everton v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Spurs v West Brom 3-0
16:00 West Ham v Arsenal 0-2
18:30 Man City v Liverpool 4-2

Orzelek
24-12-2013, 12:45
13:45 Hull v Man Utd 0-2
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 1-1
16:00 Cardiff v Southampton 0-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
16:00 Everton v Sunderland 1-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-0
16:00 Spurs v West Brom 1-0
16:00 West Ham v Arsenal 0-3
18:30 Man City v Liverpool 1-0

raafaL
24-12-2013, 14:58
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 1-3
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-1
16:00 Cardiff v Southampton 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
16:00 Everton v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-1
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Spurs v West Brom 2-0
16:00 West Ham v Arsenal 1-3
18:30 Man City v Liverpool 2-1

(L)ookasch
25-12-2013, 08:34
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 1-3
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-0
16:00 Cardiff v Southampton 0-1
16:00 Chelsea v Swansea 1-1
16:00 Everton v Sunderland 2-1
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-0
16:00 Spurs v West Brom 1-2
16:00 West Ham v Arsenal 1-0
18:30 Man City v Liverpool 5-3

Rulkoś
25-12-2013, 11:33
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 0-1
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-1
16:00 Cardiff v Southampton 0-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
16:00 Everton v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Spurs v West Brom 2-0
16:00 West Ham v Arsenal 1-2
18:30 Man City v Liverpool 2-1

Kwadrat
25-12-2013, 18:54
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 0-2
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-1
16:00 Cardiff v Southampton 0-2
16:00 Chelsea v Swansea 3-0
16:00 Everton v Sunderland 2-1
16:00 Newcastle v Stoke 1-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Spurs v West Brom 2-0
16:00 West Ham v Arsenal 1-2
18:30 Man City v Liverpool 4-2

SirKruszon
25-12-2013, 19:02
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 0-2
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-0
16:00 Cardiff v Southampton 0-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
16:00 Everton v Sunderland 2-1
16:00 Newcastle v Stoke 1-1
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Spurs v West Brom 2-0
16:00 West Ham v Arsenal 1-2
18:30 Man City v Liverpool 0-1

Efcia
25-12-2013, 19:47
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 1-2
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-1
16:00 Cardiff v Southampton 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 3-1
16:00 Everton v Sunderland 2-1
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Spurs v West Brom 2-0
16:00 West Ham v Arsenal 1-2
18:30 Man City v Liverpool 2-1

SzydeL
25-12-2013, 20:54
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 1-2
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 1-0
16:00 Cardiff v Southampton 2-2
16:00 Chelsea v Swansea 3-0
16:00 Everton v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Stoke 1-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Spurs v West Brom 2-1
16:00 West Ham v Arsenal 1-2
18:30 Man City v Liverpool 2-1

Tom Kruz
26-12-2013, 00:09
CZWARTEK 26 grudnia
13:45 Hull v Man Utd 1-2
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 1-1
16:00 Cardiff v Southampton 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 3-0
16:00 Everton v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-1
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Spurs v West Brom 3-1
16:00 West Ham v Arsenal 1-3
18:30 Man City v Liverpool 3-2

LOL3K
26-12-2013, 13:02
13:45 Hull v Man Utd 1-3
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-0
16:00 Cardiff v Southampton 0-0
16:00 Chelsea v Swansea 4-0
16:00 Everton v Sunderland 3-1
16:00 Newcastle v Stoke 1-1
16:00 Norwich v Fulham 0-1
16:00 Spurs v West Brom 1-0
16:00 West Ham v Arsenal 0-2
18:30 Man City v Liverpool 3-2

bilbon
26-12-2013, 14:04
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 1-1
16:00 Cardiff v Southampton 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-1
16:00 Everton v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Spurs v West Brom 3-0
16:00 West Ham v Arsenal 0-2
18:30 Man City v Liverpool 0-2

Krawczol
26-12-2013, 14:11
16:00 Aston Villa v Crystal Palace 2-1
16:00 Cardiff v Southampton 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
16:00 Everton v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Spurs v West Brom 2-1
16:00 West Ham v Arsenal 0-1
18:30 Man City v Liverpool 4-2