PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 17 kolejka (21.12 - 23.12)Kamilsts
16-12-2013, 11:24
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff
16:00 Crystal Palace v Newcastle
16:00 Fulham v Man City
16:00 Man Utd v West Ham
16:00 Stoke v Aston Villa
16:00 Sunderland v Norwich
16:00 West Brom v Hull
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs
17:00 Swansea v Everton
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea

Szawar
17-12-2013, 08:31
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-2
16:00 Fulham v Man City 0-3
16:00 Man Utd v West Ham 2-0
16:00 Stoke v Aston Villa 2-1
16:00 Sunderland v Norwich 1-1
16:00 West Brom v Hull 1-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-1
17:00 Swansea v Everton 1-1
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 1-0

Antares
17-12-2013, 13:39
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-2
16:00 Fulham v Man City 0-2
16:00 Man Utd v West Ham 2-0
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 West Brom v Hull 1-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-1
17:00 Swansea v Everton 1-1
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 1-1

Kempes
18-12-2013, 17:44
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-2
16:00 Fulham v Man City 0-2
16:00 Man Utd v West Ham 2-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 Sunderland v Norwich 2-1
16:00 West Brom v Hull 1-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-2
17:00 Swansea v Everton 1-1
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 1-1

raafaL
19-12-2013, 12:08
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-2
16:00 Fulham v Man City 0-2
16:00 Man Utd v West Ham 3-0
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 Sunderland v Norwich 1-1
16:00 West Brom v Hull 1-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-1
17:00 Swansea v Everton 1-2
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 1-1

Yanks
19-12-2013, 20:26
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-2
16:00 Fulham v Man City 0-2
16:00 Man Utd v West Ham 2-0
16:00 Stoke v Aston Villa 2-1
16:00 Sunderland v Norwich 2-1
16:00 West Brom v Hull 2-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-1
17:00 Swansea v Everton 2-2
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 2-1

leh71
19-12-2013, 20:34
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-0
16:00 Fulham v Man City 0-2
16:00 Man Utd v West Ham 2-0
16:00 Stoke v Aston Villa 0-2
16:00 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 West Brom v Hull 1-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-1
17:00 Swansea v Everton 0-2
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 2-2

Kamilsts
20-12-2013, 00:32
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Man City 1-3
16:00 Man Utd v West Ham 2-1
16:00 Stoke v Aston Villa 2-1
16:00 Sunderland v Norwich 2-1
16:00 West Brom v Hull 2-1
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-1
17:00 Swansea v Everton 1-2
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 3-2

rey
20-12-2013, 11:56
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Man City 0-2
16:00 Man Utd v West Ham 3-0
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 Sunderland v Norwich 2-0
16:00 West Brom v Hull 1-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-2
17:00 Swansea v Everton 2-1
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 4-3

księciuniu
20-12-2013, 17:04
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-2
16:00 Fulham v Man City 1-3
16:00 Man Utd v West Ham 1-0
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 Sunderland v Norwich 3-1
16:00 West Brom v Hull 2-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-1
17:00 Swansea v Everton 1-2
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 2-1

Majkisek
20-12-2013, 17:20
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-2
16:00 Fulham v Man City 1-2
16:00 Man Utd v West Ham 2-0
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 Sunderland v Norwich 2-1
16:00 West Brom v Hull 2-1
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-1
17:00 Swansea v Everton 1-1
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 1-1

Kwadrat
20-12-2013, 17:39
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-3
16:00 Fulham v Man City 0-2
16:00 Man Utd v West Ham 2-0
16:00 Stoke v Aston Villa 0-1
16:00 Sunderland v Norwich 0-2
16:00 West Brom v Hull 1-1
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 0-1
17:00 Swansea v Everton 1-2
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 2-1

(L)ookasch
20-12-2013, 18:16
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-2
16:00 Fulham v Man City 0-3
16:00 Man Utd v West Ham 2-2
16:00 Stoke v Aston Villa 1-2
16:00 Sunderland v Norwich 2-0
16:00 West Brom v Hull 2-1
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-0
17:00 Swansea v Everton 2-0
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 3-1

SzydeL
20-12-2013, 19:10
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 3-1
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Man City 1-3
16:00 Man Utd v West Ham 2-0
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 Sunderland v Norwich 1-2
16:00 West Brom v Hull 1-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 2-1
17:00 Swansea v Everton 1-1
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 2-0

Efcia
20-12-2013, 19:31
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 3-1
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-2
16:00 Fulham v Man City 1-3
16:00 Man Utd v West Ham 2-0
16:00 Stoke v Aston Villa 2-1
16:00 Sunderland v Norwich 1-1
16:00 West Brom v Hull 2-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-0
17:00 Swansea v Everton 1-1
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 2-1

Tom Kruz
20-12-2013, 19:32
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Man City 0-2
16:00 Man Utd v West Ham 2-0
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 Sunderland v Norwich 0-0
16:00 West Brom v Hull 1-1

NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 0-1
17:00 Swansea v Everton 1-1

PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 2-1

Urban
20-12-2013, 19:36
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 2-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Man City 0-3
16:00 Man Utd v West Ham 3-0
16:00 Stoke v Aston Villa 2-1
16:00 Sunderland v Norwich 1-2
16:00 West Brom v Hull 1-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 2-1
17:00 Swansea v Everton 2-1
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 2-1

bilbon
20-12-2013, 19:37
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 4-1
16:00 Crystal Palace v Newcastle 0-2
16:00 Fulham v Man City 1-2
16:00 Man Utd v West Ham 2-0
16:00 Stoke v Aston Villa 2-1
16:00 Sunderland v Norwich 1-1
16:00 West Brom v Hull 1-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-0
17:00 Swansea v Everton 0-1
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 1-0

Orzelek
20-12-2013, 21:51
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-0
16:00 Fulham v Man City 0-3
16:00 Man Utd v West Ham 2-0
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 Sunderland v Norwich 0-2
16:00 West Brom v Hull 0-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-0
17:00 Swansea v Everton 2-0
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 1-0

LOL3K
21-12-2013, 02:41
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-3
16:00 Fulham v Man City 0-2
16:00 Man Utd v West Ham 4-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-2
16:00 Sunderland v Norwich 0-1
16:00 West Brom v Hull 2-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 2-2
17:00 Swansea v Everton 1-1
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 0-0

FrAnCuZ05
21-12-2013, 09:00
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 2-1
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-3
16:00 Fulham v Man City 1-3
16:00 Man Utd v West Ham 4-1
16:00 Stoke v Aston Villa 2-2
16:00 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 West Brom v Hull 1-1
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-1
17:00 Swansea v Everton 1-2
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 1-2

SirKruszon
21-12-2013, 10:53
SOBOTA 21 grudnia
13:45 Liverpool v Cardiff 3-0
16:00 Crystal Palace v Newcastle 0-2
16:00 Fulham v Man City 0-3
16:00 Man Utd v West Ham 2-0
16:00 Stoke v Aston Villa 0-1
16:00 Sunderland v Norwich 0-1
16:00 West Brom v Hull 1-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-2
17:00 Swansea v Everton 2-0
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 1-2

Krawczol
21-12-2013, 15:47
16:00 Crystal Palace v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Man City 0-2
16:00 Man Utd v West Ham 2-2
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 Sunderland v Norwich 2-1
16:00 West Brom v Hull 2-0
NIEDZIELA 22 grudnia
14:30 Southampton v Spurs 1-1
17:00 Swansea v Everton 2-3
PONIEDZIAŁEK 23 grudnia
21:00 Arsenal v Chelsea 1-1