PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 10 kolejka (02.11 - 03.11)Kamilsts
28-10-2013, 11:18
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea
16:00 Fulham v Man Utd
16:00 Hull v Sunderland
16:00 Man City v Norwich
16:00 Stoke v Southampton
16:00 West Brom v Crystal Palace
16:00 West Ham v Aston Villa
18:30 Arsenal v Liverpool
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham
17:00 Cardiff v Swansea

(L)ookasch
28-10-2013, 22:06
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Man Utd 1-2
16:00 Hull v Sunderland 0-1
16:00 Man City v Norwich 2-0
16:00 Stoke v Southampton 0-1
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-1
16:00 West Ham v Aston Villa 1-0
18:30 Arsenal v Liverpool 3-2
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-0
17:00 Cardiff v Swansea 0-2

Kempes
29-10-2013, 09:44
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Fulham v Man Utd 1-2
16:00 Hull v Sunderland 1-1
16:00 Man City v Norwich 3-1
16:00 Stoke v Southampton 1-1
16:00 West Brom v Crystal Palace 1-1
16:00 West Ham v Aston Villa 1-2
18:30 Arsenal v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-2
17:00 Cardiff v Swansea 1-1

FrAnCuZ05
30-10-2013, 10:08
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-0
16:00 Fulham v Man Utd 1-3
16:00 Hull v Sunderland 0-2
16:00 Man City v Norwich 3-1
16:00 Stoke v Southampton 0-1
16:00 West Brom v Crystal Palace 1-1
16:00 West Ham v Aston Villa 1-0
18:30 Arsenal v Liverpool 3-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-2
17:00 Cardiff v Swansea 1-1

Mu(L)timaster
30-10-2013, 16:21
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Fulham v Man Utd 1-2
16:00 Hull v Sunderland 0-2
16:00 Man City v Norwich 3-1
16:00 Stoke v Southampton 0-1
16:00 West Brom v Crystal Palace 1-1
16:00 West Ham v Aston Villa 1-0
18:30 Arsenal v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-2
17:00 Cardiff v Swansea 1-1

elmoro87
30-10-2013, 16:28
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Man Utd 0-2
16:00 Hull v Sunderland 1-1
16:00 Man City v Norwich 2-0
16:00 Stoke v Southampton 0-2
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Aston Villa 2-0
18:30 Arsenal v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-2
17:00 Cardiff v Swansea 2-1

leh71
30-10-2013, 17:56
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Man Utd 0-2
16:00 Hull v Sunderland 1-0
16:00 Man City v Norwich 3-0
16:00 Stoke v Southampton 0-1
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Aston Villa 2-1
18:30 Arsenal v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 2-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-1

Szawar
31-10-2013, 10:28
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Man Utd 1-2
16:00 Hull v Sunderland 1-0
16:00 Man City v Norwich 2-0
16:00 Stoke v Southampton 1-2
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Aston Villa 2-1
18:30 Arsenal v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-0

rey
31-10-2013, 14:20
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Fulham v Man Utd 0-2
16:00 Hull v Sunderland 1-1
16:00 Man City v Norwich 2-0
16:00 Stoke v Southampton 2-0
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Aston Villa 1-1
18:30 Arsenal v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-0

Benek
31-10-2013, 17:21
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-1
16:00 Fulham v Man Utd 1-2
16:00 Hull v Sunderland 1-1
16:00 Man City v Norwich 3-0
16:00 Stoke v Southampton 1-3
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Aston Villa 2-0
18:30 Arsenal v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-2
17:00 Cardiff v Swansea 1-2

Majkisek
31-10-2013, 21:13
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Fulham v Man Utd 1-2
16:00 Hull v Sunderland 1-2
16:00 Man City v Norwich 3-0
16:00 Stoke v Southampton 1-1
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-1
16:00 West Ham v Aston Villa 1-1
18:30 Arsenal v Liverpool 2-0
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-1

Krawczol
31-10-2013, 23:21
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-1
16:00 Fulham v Man Utd 0-2
16:00 Hull v Sunderland 1-1
16:00 Man City v Norwich 2-0
16:00 Stoke v Southampton 1-1
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-1
16:00 West Ham v Aston Villa 1-1
18:30 Arsenal v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-0

Orzelek
31-10-2013, 23:36
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Man Utd 0-1
16:00 Hull v Sunderland 1-0
16:00 Man City v Norwich 3-0
16:00 Stoke v Southampton 0-1
16:00 West Brom v Crystal Palace 0-1
16:00 West Ham v Aston Villa 1-0
18:30 Arsenal v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 0-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-0

maatek
31-10-2013, 23:39
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Man Utd 1-3
16:00 Hull v Sunderland 1-1
16:00 Man City v Norwich 2-0
16:00 Stoke v Southampton 0-1
16:00 West Brom v Crystal Palace 1-0
16:00 West Ham v Aston Villa 1-2
18:30 Arsenal v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 2-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-1

SirKruszon
01-11-2013, 08:56
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Man Utd 0-3
16:00 Hull v Sunderland 1-1
16:00 Man City v Norwich 2-0
16:00 Stoke v Southampton 0-0
16:00 West Brom v Crystal Palace 1-0
16:00 West Ham v Aston Villa 1-0
18:30 Arsenal v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-0
17:00 Cardiff v Swansea 1-1

Efcia
01-11-2013, 10:52
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Fulham v Man Utd 1-2
16:00 Hull v Sunderland 0-1
16:00 Man City v Norwich 3-1
16:00 Stoke v Southampton 1-2
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Aston Villa 2-0
18:30 Arsenal v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 2-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-2

Szejdi
01-11-2013, 11:13
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 0-2
16:00 Fulham v Man Utd 0-2
16:00 Hull v Sunderland 0-0
16:00 Man City v Norwich 2-0
16:00 Stoke v Southampton 0-2
16:00 West Brom v Crystal Palace 1-0
16:00 West Ham v Aston Villa 2-0
18:30 Arsenal v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 0-2
17:00 Cardiff v Swansea 0-2

Kwadrat
01-11-2013, 18:06
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 0-3
16:00 Fulham v Man Utd 0-2
16:00 Hull v Sunderland 1-0
16:00 Man City v Norwich 2-1
16:00 Stoke v Southampton 2-0
16:00 West Brom v Crystal Palace 1-1
16:00 West Ham v Aston Villa 1-0
18:30 Arsenal v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 0-2
17:00 Cardiff v Swansea 0-1

SzydeL
01-11-2013, 20:49
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Fulham v Man Utd 1-2
16:00 Hull v Sunderland 1-1
16:00 Man City v Norwich 2-0
16:00 Stoke v Southampton 0-1
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Aston Villa 2-1
18:30 Arsenal v Liverpool 2-0
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-0

Tom Kruz
01-11-2013, 21:37
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Fulham v Man Utd 1-2
16:00 Hull v Sunderland 1-0
16:00 Man City v Norwich 3-0
16:00 Stoke v Southampton 0-1
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Aston Villa 1-1
18:30 Arsenal v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 2-2
17:00 Cardiff v Swansea 1-1

księciuniu
02-11-2013, 00:12
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 0-1
16:00 Fulham v Man Utd 1-3
16:00 Hull v Sunderland 2-0
16:00 Man City v Norwich 3-0
16:00 Stoke v Southampton 0-0
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Aston Villa 2-1
18:30 Arsenal v Liverpool 3-2
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-0
17:00 Cardiff v Swansea 1-1

Yanks
02-11-2013, 06:04
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-3
16:00 Fulham v Man Utd 0-3
16:00 Hull v Sunderland 2-2
16:00 Man City v Norwich 2-0
16:00 Stoke v Southampton 1-2
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-1
16:00 West Ham v Aston Villa 2-1
18:30 Arsenal v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-2

bilbon
02-11-2013, 09:45
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Fulham v Man Utd 1-1
16:00 Hull v Sunderland 1-0
16:00 Man City v Norwich 2-0
16:00 Stoke v Southampton 0-2
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Aston Villa 2-1
18:30 Arsenal v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-0
17:00 Cardiff v Swansea 1-0

Antares
02-11-2013, 10:57
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Fulham v Man Utd 0-1
16:00 Hull v Sunderland 1-0
16:00 Man City v Norwich 3-0
16:00 Stoke v Southampton 1-0
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Aston Villa 2-1
18:30 Arsenal v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-1

Kamilsts
02-11-2013, 12:01
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Fulham v Man Utd 1-1
16:00 Hull v Sunderland 1-1
16:00 Man City v Norwich 3-0
16:00 Stoke v Southampton 0-1
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-1
16:00 West Ham v Aston Villa 2-1
18:30 Arsenal v Liverpool 3-2
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-1

Rulkoś
02-11-2013, 14:20
SOBOTA 2 listopada
13:45 Newcastle v Chelsea ....
16:00 Fulham v Man Utd 0-1
16:00 Hull v Sunderland 2-1
16:00 Man City v Norwich 3-0
16:00 Stoke v Southampton 0-1
16:00 West Brom v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Aston Villa 1-1
18:30 Arsenal v Liverpool 2-0
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 0-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-1

LOL3K
02-11-2013, 15:08
SOBOTA 2 listopada
16:00 Fulham v Man Utd 0-3
16:00 Hull v Sunderland 3-1
16:00 Man City v Norwich 1-0
16:00 Stoke v Southampton 0-2
16:00 West Brom v Crystal Palace 1-1
16:00 West Ham v Aston Villa 0-0
18:30 Arsenal v Liverpool 2-2
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 0-1
17:00 Cardiff v Swansea 1-2

Flip
02-11-2013, 16:57
18:30 Arsenal v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 3 listopada
14:30 Everton v Tottenham 1-1
17:00 Cardiff v Swansea 2-1