PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 2 kolejka (24.08 - 26.08)Kamilsts
19-08-2013, 23:02
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal
16:00 Everton v West Brom
16:00 Hull v Norwich
16:00 Newcastle v West Ham
16:00 Southampton v Sunderland
16:00 Stoke v Crystal Palace
18:30 Aston Villa v Liverpool
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City
17:00 Tottenham v Swansea
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea

Antares
20-08-2013, 02:36
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-1
16:00 Everton v West Brom 2-0
16:00 Hull v Norwich 1-0
16:00 Newcastle v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Sunderland 1-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 3-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-3
17:00 Tottenham v Swansea 3-1
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 1-1

Szawar
20-08-2013, 08:57
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 0-1
16:00 Everton v West Brom 2-1
16:00 Hull v Norwich 1-1
16:00 Newcastle v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Sunderland 1-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-2
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-1

Rulkoś
20-08-2013, 10:10
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-2
16:00 Everton v West Brom 2-0
16:00 Hull v Norwich 1-0
16:00 Newcastle v West Ham 1-1
16:00 Southampton v Sunderland 2-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-3
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 1-1

Fatman
20-08-2013, 12:22
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 0-2
16:00 Everton v West Brom 3-1
16:00 Hull v Norwich 1-1
16:00 Newcastle v West Ham 1-2
16:00 Southampton v Sunderland 1-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-4
17:00 Tottenham v Swansea 3-1
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 0-2

raafaL
20-08-2013, 13:20
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 0-2
16:00 Everton v West Brom 2-1
16:00 Hull v Norwich 1-1
16:00 Newcastle v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Sunderland 1-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-1
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-3
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 3-1

(L)ookasch
20-08-2013, 16:06
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-0
16:00 Everton v West Brom 2-2
16:00 Hull v Norwich 0-2
16:00 Newcastle v West Ham 0-1
16:00 Southampton v Sunderland 2-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-2
17:00 Tottenham v Swansea 0-1
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-1

Mu(L)timaster
20-08-2013, 16:36
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-2
16:00 Everton v West Brom 2-1
16:00 Hull v Norwich 1-1
16:00 Newcastle v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Sunderland 2-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-1
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 1-3
17:00 Tottenham v Swansea 2-1
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 1-1

bilbon
20-08-2013, 17:32
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-3
16:00 Everton v West Brom 2-0
16:00 Hull v Norwich 1-0
16:00 Newcastle v West Ham 2-0
16:00 Southampton v Sunderland 2-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 0-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-1
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 1-1

Szejdi
20-08-2013, 17:56
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 0-1
16:00 Everton v West Brom 2-1
16:00 Hull v Norwich 1-0
16:00 Newcastle v West Ham 1-2
16:00 Southampton v Sunderland 2-1
16:00 Stoke v Crystal Palace 0-1
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-3
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-2

Kempes
20-08-2013, 22:47
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-2
16:00 Everton v West Brom 2-0
16:00 Hull v Norwich 1-1
16:00 Newcastle v West Ham 2-1
16:00 Southampton (http://forum.legionisci.com/#) v Sunderland 2-1
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-1
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-3
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 1-2

Yanks
21-08-2013, 21:08
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-2
16:00 Everton v West Brom 3-0
16:00 Hull v Norwich 1-1
16:00 Newcastle v West Ham 1-2
16:00 Southampton v Sunderland 2-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-2
18:30 Aston Villa v Liverpool 0-2
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-3
17:00 Tottenham v Swansea 1-2
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-2

elmoro87
22-08-2013, 13:59
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-1
16:00 Everton v West Brom 1-1
16:00 Hull v Norwich 1-2
16:00 Newcastle v West Ham 1-1
16:00 Southampton v Sunderland 1-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-2
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-1

bigcookie
22-08-2013, 17:21
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-2
16:00 Everton v West Brom 2-1
16:00 Hull v Norwich 2-1
16:00 Newcastle v West Ham 1-2
16:00 Southampton v Sunderland 1-1
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-1
18:30 Aston Villa v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 1-2
17:00 Tottenham v Swansea 2-1
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-1

Majkisek
22-08-2013, 19:44
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-2
16:00 Everton v West Brom 2-1
16:00 Hull v Norwich 1-1
16:00 Newcastle v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Sunderland 2-1
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-1
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 1-2
17:00 Tottenham v Swansea 3-1
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-1

SirKruszon
22-08-2013, 19:47
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 0-2
16:00 Everton v West Brom 2-1
16:00 Hull v Norwich 0-1
16:00 Newcastle v West Ham 1-1
16:00 Southampton v Sunderland 1-1
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-3
17:00 Tottenham v Swansea 2-1
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 1-1

FrAnCuZ05
22-08-2013, 22:11
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-3
16:00 Everton v West Brom 1-1
16:00 Hull v Norwich 1-0
16:00 Newcastle v West Ham 1-0
16:00 Southampton v Sunderland 1-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-4
17:00 Tottenham v Swansea 3-1
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-1

Orzelek
22-08-2013, 23:02
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 0-2
16:00 Everton v West Brom 0-0
16:00 Hull v Norwich 0-0
16:00 Newcastle v West Ham 0-2
16:00 Southampton v Sunderland 2-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-0

NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-2
17:00 Tottenham v Swansea 4-0

PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 1-0

LOL3K
23-08-2013, 02:39
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-1
16:00 Everton v West Brom 3-0
16:00 Hull v Norwich 2-1
16:00 Newcastle v West Ham 1-2
16:00 Southampton v Sunderland 2-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 0-3
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-5
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-2

Benek
23-08-2013, 08:25
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-1
16:00 Everton v West Brom 2-0
16:00 Hull v Norwich 1-1
16:00 Newcastle v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Sunderland 1-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-3
17:00 Tottenham v Swansea 3-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 3-2

rey
23-08-2013, 13:33
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-3
16:00 Everton v West Brom 2-0
16:00 Hull v Norwich 1-0
16:00 Newcastle v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Sunderland 1-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 1-3
17:00 Tottenham v Swansea 3-2
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 3-1

SzydeL
23-08-2013, 13:35
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-2
16:00 Everton v West Brom 1-1
16:00 Hull v Norwich 0-1
16:00 Newcastle v West Ham 2-2
16:00 Southampton v Sunderland 2-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 1-3
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-1

RobinH.
23-08-2013, 15:29
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 2-2
16:00 Everton v West Brom 2-1
16:00 Hull v Norwich 0-1
16:00 Newcastle v West Ham 2-2
16:00 Southampton v Sunderland 2-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-3
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 1-4
17:00 Tottenham v Swansea 3-1
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 3-3

Taź
23-08-2013, 16:07
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-2
16:00 Everton v West Brom 2-1
16:00 Hull v Norwich 0-1
16:00 Newcastle v West Ham 1-1
16:00 Southampton v Sunderland 1-1
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-3
17:00 Tottenham v Swansea 1-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-1

Krawczol
23-08-2013, 16:50
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-2
16:00 Everton v West Brom 2-1
16:00 Hull v Norwich 1-1
16:00 Newcastle v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Sunderland 2-1
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 1-3
17:00 Tottenham v Swansea 1-1
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-1

Efcia
23-08-2013, 17:42
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-2
16:00 Everton v West Brom 1-0
16:00 Hull v Norwich 1-0
16:00 Newcastle v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Sunderland 2-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-3
17:00 Tottenham v Swansea 1-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-1
SOBOTA 24 sierpnia

maatek
23-08-2013, 18:00
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 0-2
16:00 Everton v West Brom 3-1
16:00 Hull v Norwich 0-0
16:00 Newcastle v West Ham 1-1
16:00 Southampton v Sunderland 2-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-1
18:30 Aston Villa v Liverpool 0-2
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-1
17:00 Tottenham v Swansea 1-1
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 1-1

księciuniu
23-08-2013, 22:42
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-2
16:00 Everton v West Brom 2-0
16:00 Hull v Norwich 2-1
16:00 Newcastle v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Sunderland 1-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 2-2
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 1-3
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 1-1

Urban
23-08-2013, 22:52
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 2-2
16:00 Everton v West Brom 2-0
16:00 Hull v Norwich 2-1
16:00 Newcastle v West Ham 1-0
16:00 Southampton v Sunderland 1-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-1
18:30 Aston Villa v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-2
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 3-1

Tom Kruz
24-08-2013, 00:22
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-1
16:00 Everton v West Brom 2-1
16:00 Hull v Norwich 1-1
16:00 Newcastle v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Sunderland 1-0
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-1
18:30 Aston Villa v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 1-3
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-1

Kamilsts
24-08-2013, 02:36
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-2
16:00 Everton v West Brom 2-0
16:00 Hull v Norwich 1-1
16:00 Newcastle v West Ham 1-1
16:00 Southampton v Sunderland 2-1
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 1-3
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-3

Flip
24-08-2013, 10:30
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 1-2
16:00 Everton v West Brom 1-1
16:00 Hull v Norwich 0-1
16:00 Newcastle v West Ham 2-2
16:00 Southampton v Sunderland 2-1
16:00 Stoke v Crystal Palace 1-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 1-3
17:00 Tottenham v Swansea 2-0
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 1-1

Legionista-1916
24-08-2013, 13:20
SOBOTA 24 sierpnia
13:45 Fulham v Arsenal 0-2
16:00 Everton v West Brom 2-1
16:00 Hull v Norwich 1-2
16:00 Newcastle v West Ham 2-0
16:00 Southampton v Sunderland 2-1
16:00 Stoke v Crystal Palace 2-0
18:30 Aston Villa v Liverpool 0-1
NIEDZIELA 25 sierpnia
17:00 Cardiff v Man City 0-3
17:00 Tottenham v Swansea 3-1
PONIEDZIAŁEK 26 sierpnia
21:00 Man Utd v Chelsea 2-1