PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 33 kolejka (13.04 - 17.04)Kamilsts
08-04-2013, 09:14
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich
16:00 Aston Villa v Fulham
16:00 Everton v QPR
16:00 Reading v Liverpool
16:00 Southampton v West Ham
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland
15:05 Stoke v Man Utd
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan
20:45 West Ham v Man Utd
21:00 Fulham v Chelsea

Kempes
08-04-2013, 14:01
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-1
16:00 Reading v Liverpool 1-2
16:00 Southampton v West Ham 2-1
13:00 Newcastle v Sunderland 2-0
15:05 Stoke v Man Utd 0-2
20:45 Arsenal v Everton 2-1
20:45 Man City v Wigan 3-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-2
21:00 Fulham v Chelsea 1-2

(L)ookasch
08-04-2013, 19:34
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-0
16:00 Reading v Liverpool 1-1
16:00 Southampton v West Ham 1-0
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-1
15:05 Stoke v Man Utd 0-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-1
21:00 Fulham v Chelsea 2-2

elmoro87
09-04-2013, 16:53
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 3-1
16:00 Everton v QPR 2-0
16:00 Reading v Liverpool 1-2
16:00 Southampton v West Ham 1-0
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 1-1
15:05 Stoke v Man Utd 0-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 2-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-2
21:00 Fulham v Chelsea 1-2

Mu(L)timaster
09-04-2013, 17:03
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-0
16:00 Reading v Liverpool 1-1
16:00 Southampton v West Ham 2-1
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-1
15:05 Stoke v Man Utd 0-1
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-1
20:45 West Ham v Man Utd 1-2
21:00 Fulham v Chelsea 1-1

Szawar
10-04-2013, 10:07
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-0
16:00 Reading v Liverpool 0-2
16:00 Southampton v West Ham 2-1
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-1
15:05 Stoke v Man Utd 0-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-2
21:00 Fulham v Chelsea 0-1

leh71
10-04-2013, 16:41
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-0
16:00 Everton v QPR 2-0
16:00 Reading v Liverpool 0-2
16:00 Southampton v West Ham 1-1
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 1-0
15:05 Stoke v Man Utd 0-1
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-2
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-0
21:00 Fulham v Chelsea 0-2

Fatman
10-04-2013, 21:54
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 5-1
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 3-0
16:00 Reading v Liverpool 1-3
16:00 Southampton v West Ham 1-1
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-1
15:05 Stoke v Man Utd 0-1
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-0
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-1
20:45 West Ham v Man Utd 0-2
21:00 Fulham v Chelsea 1-2

Urban
11-04-2013, 05:33
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 3-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-0
16:00 Reading v Liverpool 0-1
16:00 Southampton v West Ham 1-1

NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-1
15:05 Stoke v Man Utd 0-2

WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1

ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 2-0
20:45 West Ham v Man Utd 0-2
21:00 Fulham v Chelsea 2-2

Yanks
11-04-2013, 06:54
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-0
16:00 Reading v Liverpool 1-3
16:00 Southampton v West Ham 1-2
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-2
15:05 Stoke v Man Utd 0-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 2-0
20:45 West Ham v Man Utd 2-2
21:00 Fulham v Chelsea 1-3

bigcookie
11-04-2013, 15:20
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 3-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-0
16:00 Reading v Liverpool 1-2
16:00 Southampton v West Ham 1-1
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-1
15:05 Stoke v Man Utd 0-1
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-0
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-1
20:45 West Ham v Man Utd 0-2
21:00 Fulham v Chelsea 1-2

CeLaa
11-04-2013, 16:18
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 1-0
16:00 Everton v QPR 3-1
16:00 Reading v Liverpool 1-3
16:00 Southampton v West Ham 1-0
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-0
15:05 Stoke v Man Utd 0-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 1-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 2-0
20:45 West Ham v Man Utd 0-3
21:00 Fulham v Chelsea 1-3

Krawczol
11-04-2013, 22:54
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-1
16:00 Reading v Liverpool 0-2
16:00 Southampton v West Ham 1-1
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-1
15:05 Stoke v Man Utd 1-1
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 2-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-2
21:00 Fulham v Chelsea 0-0

LOL3K
12-04-2013, 00:14
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-2
16:00 Everton v QPR 3-1
16:00 Reading v Liverpool 1-4
16:00 Southampton v West Ham 3-1
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-2
15:05 Stoke v Man Utd 1-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 0-0
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-1
20:45 West Ham v Man Utd 0-2
21:00 Fulham v Chelsea 0-2

Majkisek
12-04-2013, 10:22
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-1
16:00 Reading v Liverpool 1-1
16:00 Southampton v West Ham 2-1
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-1
15:05 Stoke v Man Utd 1-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-0
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-1
20:45 West Ham v Man Utd 1-2
21:00 Fulham v Chelsea 1-2

rey
12-04-2013, 11:02
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 3-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-0
16:00 Reading v Liverpool 0-2
16:00 Southampton v West Ham 1-0
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-0
15:05 Stoke v Man Utd 1-3
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-0
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-3
21:00 Fulham v Chelsea 0-2

Orzelek
12-04-2013, 13:10
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 1-0
16:00 Everton v QPR 1-0
16:00 Reading v Liverpool 0-3
16:00 Southampton v West Ham 2-0

NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-0
15:05 Stoke v Man Utd 0-2

WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1

ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-0
20:45 West Ham v Man Utd 0-1
21:00 Fulham v Chelsea 0-2

Benek
12-04-2013, 13:12
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-1
16:00 Reading v Liverpool 1-3
16:00 Southampton v West Ham 2-1
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 1-0
15:05 Stoke v Man Utd 1-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 1-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-1
21:00 Fulham v Chelsea 1-1

SirKruszon
12-04-2013, 14:14
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 1-0
16:00 Everton v QPR 1-1
16:00 Reading v Liverpool 0-3
16:00 Southampton v West Ham 2-0
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-1
15:05 Stoke v Man Utd 0-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 2-1
20:45 West Ham v Man Utd 0-2
21:00 Fulham v Chelsea 0-2

bilbon
12-04-2013, 14:16
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 3-1
16:00 Aston Villa v Fulham 1-0
16:00 Everton v QPR 2-0
16:00 Reading v Liverpool 0-2
16:00 Southampton v West Ham 2-0
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 0-1
15:05 Stoke v Man Utd 0-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-2
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-0
20:45 West Ham v Man Utd 0-2
21:00 Fulham v Chelsea 1-1

księciuniu
12-04-2013, 14:58
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 4-0
16:00 Aston Villa v Fulham 1-0
16:00 Everton v QPR 3-1
16:00 Reading v Liverpool 1-2
16:00 Southampton v West Ham 2-0
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-0
15:05 Stoke v Man Utd 0-1
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 2-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-2
21:00 Fulham v Chelsea 1-2

maatek
12-04-2013, 16:00
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 3-1
16:00 Aston Villa v Fulham 1-1
16:00 Everton v QPR 2-0
16:00 Reading v Liverpool 0-1
16:00 Southampton v West Ham 1-0
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-0
15:05 Stoke v Man Utd 1-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 3-2
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 2-0
20:45 West Ham v Man Utd 0-2
21:00 Fulham v Chelsea 0-2

Efcia
12-04-2013, 16:47
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 3-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-1
16:00 Reading v Liverpool 0-1
16:00 Southampton v West Ham 2-0
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-0
15:05 Stoke v Man Utd 0-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-1
20:45 West Ham v Man Utd 0-2
21:00 Fulham v Chelsea 1-2

MałaMi
12-04-2013, 18:48
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-0
16:00 Reading v Liverpool 0-2
16:00 Southampton v West Ham 2-1
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-1
15:05 Stoke v Man Utd 0-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-2
21:00 Fulham v Chelsea 0-1

SzydeL
12-04-2013, 20:02
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 1-0
16:00 Everton v QPR 1-1
16:00 Reading v Liverpool 0-1
16:00 Southampton v West Ham 2-0
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 1-0
15:05 Stoke v Man Utd 1-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 2-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-2
21:00 Fulham v Chelsea 1-1

raafaL
12-04-2013, 23:50
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-1
16:00 Reading v Liverpool 1-2
16:00 Southampton v West Ham 2-1
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-1
15:05 Stoke v Man Utd 1-3
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-1
20:45 West Ham v Man Utd 1-2
21:00 Fulham v Chelsea 0-1

Tom Kruz
13-04-2013, 06:32
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 2-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 2-0
16:00 Reading v Liverpool 0-1
16:00 Southampton v West Ham 2-1

NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-1
15:05 Stoke v Man Utd 0-1

WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1

ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-2
21:00 Fulham v Chelsea 1-2

Edi
13-04-2013, 10:01
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 3-0
16:00 Aston Villa v Fulham 1-1
16:00 Everton v QPR 0-1
16:00 Reading v Liverpool 2-1
16:00 Southampton v West Ham 1-1

NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 0-1
15:05 Stoke v Man Utd 0-2

WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 1-0

ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 2-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-3
21:00 Fulham v Chelsea 1-1

Kamilsts
13-04-2013, 11:32
SOBOTA 13 kwietnia
16:00 Arsenal v Norwich 3-0
16:00 Aston Villa v Fulham 2-1
16:00 Everton v QPR 1-1
16:00 Reading v Liverpool 0-2
16:00 Southampton v West Ham 2-1
NIEDZIELA 14 kwietnia
13:00 Newcastle v Sunderland 2-1
15:05 Stoke v Man Utd 1-2
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-1
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 3-0
20:45 West Ham v Man Utd 1-1
21:00 Fulham v Chelsea 1-1

(L)egionek
14-04-2013, 11:48
13:00 Newcastle v Sunderland 2-0
15:05 Stoke v Man Utd 1-4
WTOREK 16 kwietnia
20:45 Arsenal v Everton 2-0
ŚRODA 17 kwietnia
20:45 Man City v Wigan 2-1
20:45 West Ham v Man Utd 1-2
21:00 Fulham v Chelsea 2-1