PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 32 kolejka (06.04 - 08.04)Kamilsts
01-04-2013, 12:28
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton
16:00 Norwich v Swansea
16:00 Stoke v Aston Villa
16:00 West Brom v Arsenal
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham
15:05 Tottenham v Everton
16:00 Chelsea v Sunderland
16:00 Newcastle v Fulham
17:10 QPR v Wigan
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City

Kempes
01-04-2013, 13:19
13:45 Reading v Southampton 1-1
16:00 Norwich v Swansea 2-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Arsenal 1-2
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 3-1
16:00 Chelsea v Sunderland 3-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
17:10 QPR v Wigan 2-1
21:00 Man Utd v Man City 2-2

(L)ookasch
01-04-2013, 20:26
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 0-1
16:00 Norwich v Swansea 1-2
16:00 Stoke v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Arsenal 0-3
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 1-1
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 1-1
17:10 QPR v Wigan 1-0
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 1-2

elmoro87
03-04-2013, 14:12
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 0-1
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-1
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 1-0
16:00 Newcastle v Fulham 1-1
17:10 QPR v Wigan 2-1
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-1

Fatman
03-04-2013, 23:28
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 3-1
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Arsenal 1-3
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 1-2
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
17:10 QPR v Wigan 2-1
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 4-2

Szawar
04-04-2013, 14:14
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-2
16:00 Norwich v Swansea 2-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
17:10 QPR v Wigan
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-0

raafaL
04-04-2013, 15:45
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-2
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Arsenal 1-3
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-1
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
17:10 QPR v Wigan 1-1
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 3-1

Mu(L)timaster
04-04-2013, 17:01
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-1
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Arsenal 1-3
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-1
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 1-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
17:10 QPR v Wigan 1-1
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-2

leh71
04-04-2013, 17:56
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 0-2
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
17:10 QPR v Wigan 2-0
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-1

Urban
04-04-2013, 20:04
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 0-2
16:00 Norwich v Swansea 2-2
16:00 Stoke v Aston Villa 2-1
16:00 West Brom v Arsenal 0-2

NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 2-2
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 1-1
17:10 QPR v Wigan 2-0

PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 3-2

bigcookie
04-04-2013, 20:22
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 0-1
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
17:10 QPR v Wigan 2-0
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-1

Krawczol
04-04-2013, 20:24
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-0
16:00 Norwich v Swansea 1-0
16:00 Stoke v Aston Villa 2-1
16:00 West Brom v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 1-1
17:10 QPR v Wigan 1-0
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 1-2

CeLaa
04-04-2013, 21:12
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 0-1
16:00 Norwich v Swansea 0-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Arsenal 0-1
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 1-1
16:00 Chelsea v Sunderland 4-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
17:10 QPR v Wigan 1-0
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 3-1

Tom Kruz
04-04-2013, 21:48
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-1
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Arsenal 1-2

NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 3-0
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 3-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
17:10 QPR v Wigan 1-1

PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-2

SzydeL
04-04-2013, 22:35
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 0-1
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-1
15:05 Tottenham v Everton 2-0
16:00 Chelsea v Sunderland 1-0
16:00 Newcastle v Fulham 1-1
17:10 QPR v Wigan 1-0
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-0

Efcia
04-04-2013, 23:07
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-2
16:00 Norwich v Swansea 2-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Arsenal 1-3
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-1
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
17:10 QPR v Wigan 2-0
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-1

Majkisek
05-04-2013, 00:05
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-1
16:00 Norwich v Swansea 2-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-1
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
17:10 QPR v Wigan 2-1
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-2

Orzelek
05-04-2013, 00:09
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 0-2
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Arsenal 0-1

NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 1-0
16:00 Chelsea v Sunderland 3-0
16:00 Newcastle v Fulham 1-0
17:10 QPR v Wigan 1-0

PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 1-0

LOL3K
05-04-2013, 02:19
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 0-2
16:00 Norwich v Swansea 1-3
16:00 Stoke v Aston Villa 4-1
16:00 West Brom v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 3-0
15:05 Tottenham v Everton 1-2
16:00 Chelsea v Sunderland 3-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
17:10 QPR v Wigan 1-1
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-0

Benek
05-04-2013, 08:48
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-2
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 2-0
16:00 West Brom v Arsenal 1-3
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 1-2
16:00 Chelsea v Sunderland 3-0
16:00 Newcastle v Fulham 1-0
17:10 QPR v Wigan 3-2
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 4-2

rey
05-04-2013, 10:24
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-0
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-2
16:00 West Brom v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 3-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
17:10 QPR v Wigan 1-0
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 3-2

Yanks
05-04-2013, 13:35
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 2-2
16:00 Norwich v Swansea 1-2
16:00 Stoke v Aston Villa 2-1
16:00 West Brom v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 2-2
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
17:10 QPR v Wigan 2-1
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-1

Edi
05-04-2013, 14:28
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-0
16:00 Norwich v Swansea 0-1
16:00 Stoke v Aston Villa 0-1
16:00 West Brom v Arsenal 1-4
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 3-0
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 1-0
16:00 Newcastle v Fulham 0-2
17:10 QPR v Wigan 0-3
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 3-3

MałaMi
05-04-2013, 14:31
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-2
16:00 Norwich v Swansea 2-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
17:10 QPR v Wigan
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-0

Kamilsts
05-04-2013, 15:13
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-1
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 2-1
16:00 West Brom v Arsenal 1-3
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-1
15:05 Tottenham v Everton 1-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
17:10 QPR v Wigan 2-1
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 3-2

maatek
05-04-2013, 15:20
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 0-1
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-1
16:00 West Brom v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 0-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-1
16:00 Newcastle v Fulham 1-1
17:10 QPR v Wigan 2-1
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-1

(L)egionek
05-04-2013, 16:06
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 2-0
16:00 Norwich v Swansea 1-0
16:00 Stoke v Aston Villa 1-2
16:00 West Brom v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 1-0
16:00 Chelsea v Sunderland 2-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
17:10 QPR v Wigan 1-3
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 0-1

księciuniu
05-04-2013, 16:44
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-2
16:00 Norwich v Swansea 0-0
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Arsenal 0-1
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 2-0
15:05 Tottenham v Everton 1-0
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
17:10 QPR v Wigan 0-0
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-1

SirKruszon
05-04-2013, 16:55
SOBOTA 6 kwietnia
13:45 Reading v Southampton 1-1
16:00 Norwich v Swansea 1-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 3-0
15:05 Tottenham v Everton 2-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 1-0
17:10 QPR v Wigan 1-0
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 2-1

bilbon
06-04-2013, 14:24
SOBOTA 6 kwietnia
16:00 Norwich v Swansea 0-1
16:00 Stoke v Aston Villa 1-0
16:00 West Brom v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 7 kwietnia
14:30 Liverpool v West Ham 3-1
15:05 Tottenham v Everton 0-1
16:00 Chelsea v Sunderland 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 1-1
17:10 QPR v Wigan 2-1
PONIEDZIAŁEK 8 kwietnia
21:00 Man Utd v Man City 3-2