PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 26 kolejka (09.02 - 11.02)Kamilsts
03-02-2013, 21:47
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle
16:00 Chelsea v Wigan
16:00 Norwich v Fulham
16:00 Stoke v Reading
16:00 Sunderland v Arsenal
16:00 Swansea v QPR
18:30 Southampton v Man City
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham
17:00 Man Utd v Everton
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom

(L)ookasch
03-02-2013, 21:59
13:45 Tottenham v Newcastle 1-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 0-1
16:00 Swansea v QPR 2-0
18:30 Southampton v Man City 0-0
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-2
17:00 Man Utd v Everton 2-0
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-2

(L)egionek
03-02-2013, 22:34
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 3-0
16:00 Norwich v Fulham 1-2
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 1-2
16:00 Swansea v QPR 2-0
18:30 Southampton v Man City 1-3
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-0
17:00 Man Utd v Everton 2-0
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 3-2

Kempes
03-02-2013, 22:37
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 3-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Stoke v Reading 2-1
16:00 Sunderland v Arsenal 1-2
16:00 Swansea v QPR 1-2
18:30 Southampton v Man City 1-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 2-1
17:00 Man Utd v Everton 3-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-0

Yanks
05-02-2013, 07:28
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-0
16:00 Chelsea v Wigan 3-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Stoke v Reading 1-2
16:00 Sunderland v Arsenal 2-2
16:00 Swansea v QPR 3-1
18:30 Southampton v Man City 0-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-2
17:00 Man Utd v Everton 2-0
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 3-1

Edi
05-02-2013, 10:19
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-3
16:00 Stoke v Reading 1-2
16:00 Sunderland v Arsenal 3-2
16:00 Swansea v QPR 3-1
18:30 Southampton v Man City 1-3
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-3
17:00 Man Utd v Everton 4-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 3-1

Szawar
05-02-2013, 10:20
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 1-2
16:00 Swansea v QPR 1-0
18:30 Southampton v Man City 1-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 2-1
17:00 Man Utd v Everton 2-0
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-0

Urban
05-02-2013, 14:12
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-0
16:00 Chelsea v Wigan 3-0
16:00 Norwich v Fulham 2-2
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 2-2
16:00 Swansea v QPR 1-0
18:30 Southampton v Man City 2-2

NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 3-1
17:00 Man Utd v Everton 3-1

PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-1

Mu(L)timaster
05-02-2013, 15:10
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-1
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 1-2
16:00 Swansea v QPR 1-0
18:30 Southampton v Man City 1-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 2-1
17:00 Man Utd v Everton 2-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-1

elmoro87
05-02-2013, 18:49
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-0
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Reading 1-1
16:00 Sunderland v Arsenal 1-1
16:00 Swansea v QPR 1-0
18:30 Southampton v Man City 1-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-1
17:00 Man Utd v Everton 2-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-1

bigcookie
07-02-2013, 17:15
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 1-2
16:00 Swansea v QPR 1-0
18:30 Southampton v Man City 1-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 2-1
17:00 Man Utd v Everton 2-0
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-0

Efcia
07-02-2013, 17:43
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Stoke v Reading 2-1
16:00 Sunderland v Arsenal 1-2
16:00 Swansea v QPR 1-2
18:30 Southampton v Man City 1-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-0
17:00 Man Utd v Everton 2-0
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-1

Fatman
07-02-2013, 18:05
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-0
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 1-3
16:00 Swansea v QPR 1-1
18:30 Southampton v Man City 0-1
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 2-1
17:00 Man Utd v Everton 1-0
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-0

leh71
07-02-2013, 18:20
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 3-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-0
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 1-2
16:00 Swansea v QPR 1-1
18:30 Southampton v Man City 1-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-2
17:00 Man Utd v Everton 2-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-0

Majkisek
07-02-2013, 21:54
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Stoke v Reading 2-1
16:00 Sunderland v Arsenal 1-2
16:00 Swansea v QPR 1-1
18:30 Southampton v Man City 1-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-1
17:00 Man Utd v Everton 2-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-1

LOL3K
08-02-2013, 01:20
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 3-1
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Stoke v Reading 2-0
16:00 Sunderland v Arsenal 1-2
16:00 Swansea v QPR 3-0
18:30 Southampton v Man City 1-4
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 0-0
17:00 Man Utd v Everton 3-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-2

gonzo(L)
08-02-2013, 10:20
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Stoke v Reading 1-1
16:00 Sunderland v Arsenal 2-1
16:00 Swansea v QPR 2-1
18:30 Southampton v Man City 1-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 2-1
17:00 Man Utd v Everton 2-0
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 3-1

Benek
08-02-2013, 10:22
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 3-2
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Stoke v Reading 0-0
16:00 Sunderland v Arsenal 2-2
16:00 Swansea v QPR 0-0
18:30 Southampton v Man City 1-1
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-1
17:00 Man Utd v Everton 2-0
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 3-1

Krawczol
08-02-2013, 10:44
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 1-1
16:00 Swansea v QPR 1-0
18:30 Southampton v Man City 1-3
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 2-1
17:00 Man Utd v Everton 2-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-1

rey
08-02-2013, 10:55
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-0
16:00 Chelsea v Wigan 3-0
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Reading 2-0
16:00 Sunderland v Arsenal 1-3
16:00 Swansea v QPR 2-0
18:30 Southampton v Man City 1-1
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 2-0
17:00 Man Utd v Everton 3-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-0

CeLaa
08-02-2013, 12:55
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-2
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-2
16:00 Stoke v Reading 1-1
16:00 Sunderland v Arsenal 0-2
16:00 Swansea v QPR 2-1
18:30 Southampton v Man City 0-0
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 2-1
17:00 Man Utd v Everton 3-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-0

bilbon
08-02-2013, 15:34
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-0
16:00 Chelsea v Wigan 2-1
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 0-2
16:00 Swansea v QPR 2-0
18:30 Southampton v Man City 1-0
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-1
17:00 Man Utd v Everton 4-2
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-0

Orzelek
08-02-2013, 17:58
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 1-0
16:00 Chelsea v Wigan 3-0
16:00 Norwich v Fulham 1-0
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 0-1
16:00 Swansea v QPR 0-1
18:30 Southampton v Man City 0-2

NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-0
17:00 Man Utd v Everton 3-0

PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 3-0

księciuniu
08-02-2013, 21:07
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Reading 2-0
16:00 Sunderland v Arsenal 0-1
16:00 Swansea v QPR 2-0
18:30 Southampton v Man City 1-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 0-0
17:00 Man Utd v Everton 2-0
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 3-1

1916TaFu
08-02-2013, 21:58
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 1-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-1
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Stoke v Reading 1-2
16:00 Sunderland v Arsenal 1-1
16:00 Swansea v QPR 1-0
18:30 Southampton v Man City 0-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 2-0
17:00 Man Utd v Everton 3-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 3-1

SirKruszon
08-02-2013, 22:10
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 0-1
16:00 Swansea v QPR 2-1
18:30 Southampton v Man City 0-1
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-1
17:00 Man Utd v Everton 2-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-0

raafaL
08-02-2013, 23:21
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-2
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Reading 1-1
16:00 Sunderland v Arsenal 1-2
16:00 Swansea v QPR 1-0
18:30 Southampton v Man City 1-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 2-1
17:00 Man Utd v Everton 3-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-1

Biały kruk
09-02-2013, 08:40
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 1-0
16:00 Chelsea v Wigan 3-0
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Reading 1-2
16:00 Sunderland v Arsenal 1-3
16:00 Swansea v QPR 1-0
18:30 Southampton v Man City 2-1
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-1
17:00 Man Utd v Everton 2-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 3-0

Tom Kruz
09-02-2013, 08:40
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-1
16:00 Chelsea v Wigan 2-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 1-1
16:00 Swansea v QPR 1-0
18:30 Southampton v Man City 1-2

NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 2-1
17:00 Man Utd v Everton 2-0

PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 3-0

Kamilsts
09-02-2013, 12:38
SOBOTA 9 lutego
13:45 Tottenham v Newcastle 2-2
16:00 Chelsea v Wigan 3-0
16:00 Norwich v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Reading 1-1
16:00 Sunderland v Arsenal 1-2
16:00 Swansea v QPR 2-2
18:30 Southampton v Man City 0-1
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-1
17:00 Man Utd v Everton 2-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 1-0

maatek
09-02-2013, 12:59
SOBOTA 9 lutego
16:00 Chelsea v Wigan 1-0
16:00 Norwich v Fulham 1-1
16:00 Stoke v Reading 1-0
16:00 Sunderland v Arsenal 0-2
16:00 Swansea v QPR 2-0
18:30 Southampton v Man City 0-2
NIEDZIELA 10 lutego
14:30 Aston Villa v West Ham 1-1
17:00 Man Utd v Everton 2-1
PONIEDZIAŁEK 11 lutego
21:00 Liverpool v West Brom 2-1