PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 23 kolejka (19.01 - 23.01)Kamilsts
14-01-2013, 10:08
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich
16:00 Man City v Fulham
16:00 Newcastle v Reading
16:00 Swansea v Stoke
16:00 West Ham v QPR
16:00 Wigan v Sunderland
18:30 West Brom v Aston Villa
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal
17:00 Tottenham v Man Utd
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham

Szawar
14-01-2013, 10:28
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-0
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Reading 2-1
16:00 Swansea v Stoke 1-1
16:00 West Ham v QPR 1-0
16:00 Wigan v Sunderland 1-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 1-0
17:00 Tottenham v Man Utd 1-1
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

Kempes
14-01-2013, 11:10
16:00 Liverpool v Norwich 2-0
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Reading 2-1
16:00 Swansea v Stoke 1-1
16:00 West Ham v QPR 1-1
16:00 Wigan v Sunderland 2-1
18:30 West Brom v Aston Villa 1-1
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-2
21:00 Southampton v Everton 1-1
20:45 Arsenal v West Ham 2-1

Kamilsts
14-01-2013, 16:14
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 1-0
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Reading 1-1
16:00 Swansea v Stoke 1-1
16:00 West Ham v QPR 1-1
16:00 Wigan v Sunderland 2-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-2
17:00 Tottenham v Man Utd 1-1
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 2-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 3-0

elmoro87
15-01-2013, 08:58
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-1
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Reading 1-1
16:00 Swansea v Stoke 1-0
16:00 West Ham v QPR 2-1
16:00 Wigan v Sunderland 1-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-2
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-1

(L)egionek
15-01-2013, 13:10
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-1
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Reading 1-0
16:00 Swansea v Stoke 1-1
16:00 West Ham v QPR 2-1
16:00 Wigan v Sunderland 0-2
18:30 West Brom v Aston Villa 1-1
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-0
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-2
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

Mu(L)timaster
16-01-2013, 06:11
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-1
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Reading 2-1
16:00 Swansea v Stoke 1-1
16:00 West Ham v QPR 2-1
16:00 Wigan v Sunderland 2-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-1
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-2
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

Urban
16-01-2013, 07:10
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-0
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Reading 2-1
16:00 Swansea v Stoke 1-1
16:00 West Ham v QPR 2-1
16:00 Wigan v Sunderland 2-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-2

NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-2
17:00 Tottenham v Man Utd 0-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia

21:00 Southampton v Everton 1-2
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

Yanks
16-01-2013, 13:58
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-0
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Reading 2-1
16:00 Swansea v Stoke 3-0
16:00 West Ham v QPR 2-0
16:00 Wigan v Sunderland 2-2
18:30 West Brom v Aston Villa 1-2
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 1-2

bigcookie
16-01-2013, 15:02
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-0
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Reading 2-1
16:00 Swansea v Stoke 2-1
16:00 West Ham v QPR 3-1
16:00 Wigan v Sunderland 1-1
18:30 West Brom v Aston Villa 1-1
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-1

gonzo(L)
16-01-2013, 15:16
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-1
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Reading 2-1
16:00 Swansea v Stoke 1-0
16:00 West Ham v QPR 2-1
16:00 Wigan v Sunderland 1-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-1
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-3
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 2-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 3-1

Benek
16-01-2013, 17:50
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-0
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Reading 3-1
16:00 Swansea v Stoke 2-0
16:00 West Ham v QPR 1-2
16:00 Wigan v Sunderland 1-1
18:30 West Brom v Aston Villa 3-1
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-0
17:00 Tottenham v Man Utd 1-1
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-0
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

(L)ookasch
16-01-2013, 18:28
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 1-2
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Reading 2-1
16:00 Swansea v Stoke 1-0
16:00 West Ham v QPR 2-0
16:00 Wigan v Sunderland 1-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-2
17:00 Tottenham v Man Utd 0-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-0
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 1-1

Edi
17-01-2013, 19:28
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-1
16:00 Man City v Fulham 3-2
16:00 Newcastle v Reading 1-1
16:00 Swansea v Stoke 2-2
16:00 West Ham v QPR 1-1
16:00 Wigan v Sunderland 0-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-1
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-2
17:00 Tottenham v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-2
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

SirKruszon
17-01-2013, 20:42
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 3-0
16:00 Man City v Fulham 2-1
16:00 Newcastle v Reading 1-0
16:00 Swansea v Stoke 1-1
16:00 West Ham v QPR 1-0
16:00 Wigan v Sunderland 1-0
18:30 West Brom v Aston Villa 1-1
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-0
17:00 Tottenham v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-0
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

Efcia
17-01-2013, 21:32
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 3-1
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Reading 2-0
16:00 Swansea v Stoke 1-0
16:00 West Ham v QPR 1-1
16:00 Wigan v Sunderland 1-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-0
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-1

Majkisek
17-01-2013, 22:08
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-1
16:00 Man City v Fulham 3-1
16:00 Newcastle v Reading 2-0
16:00 Swansea v Stoke 2-1
16:00 West Ham v QPR 1-1
16:00 Wigan v Sunderland 1-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-1
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-0
17:00 Tottenham v Man Utd 1-1
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

leh71
17-01-2013, 22:17
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-0
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Reading 2-0
16:00 Swansea v Stoke 2-1
16:00 West Ham v QPR 2-1
16:00 Wigan v Sunderland 1-0
18:30 West Brom v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-2
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 3-1

Orzelek
17-01-2013, 22:17
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 1-0
16:00 Man City v Fulham 2-1
16:00 Newcastle v Reading 2-0
16:00 Swansea v Stoke 1-0
16:00 West Ham v QPR 3-0
16:00 Wigan v Sunderland 1-1
18:30 West Brom v Aston Villa 1-0

NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 1-0
17:00 Tottenham v Man Utd 0-1

PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 2-0
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

Krawczol
18-01-2013, 00:10
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-0
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Reading 2-0
16:00 Swansea v Stoke 1-1
16:00 West Ham v QPR 1-0
16:00 Wigan v Sunderland 1-1
18:30 West Brom v Aston Villa 1-0
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

1916TaFu
18-01-2013, 02:45
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 3-1
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Reading 1-1
16:00 Swansea v Stoke 2-1
16:00 West Ham v QPR 1-1
16:00 Wigan v Sunderland 1-2
18:30 West Brom v Aston Villa 2-1
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-2
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

LOL3K
18-01-2013, 02:49
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 3-1
16:00 Man City v Fulham 5-0
16:00 Newcastle v Reading 2-1
16:00 Swansea v Stoke 1-3
16:00 West Ham v QPR 1-0
16:00 Wigan v Sunderland 2-0
18:30 West Brom v Aston Villa 3-0
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 3-0
17:00 Tottenham v Man Utd 2-3
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-2
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-1

rey
18-01-2013, 11:44
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-1
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Reading 1-0
16:00 Swansea v Stoke 1-0
16:00 West Ham v QPR 1-0
16:00 Wigan v Sunderland 2-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-1
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 3-1
17:00 Tottenham v Man Utd 0-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

bilbon
18-01-2013, 12:42
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 3-1
16:00 Man City v Fulham 1-0
16:00 Newcastle v Reading 2-0
16:00 Swansea v Stoke 1-0
16:00 West Ham v QPR 2-1
16:00 Wigan v Sunderland 0-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 3-2
17:00 Tottenham v Man Utd 0-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 0-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 3-2

raafaL
18-01-2013, 15:39
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 3-1
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Reading 2-1
16:00 Swansea v Stoke 1-1
16:00 West Ham v QPR 1-0
16:00 Wigan v Sunderland 1-1
18:30 West Brom v Aston Villa 1-2
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 1-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-3
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

SzydeL
18-01-2013, 16:24
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-1
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Reading 0-0
16:00 Swansea v Stoke 2-0
16:00 West Ham v QPR 2-2
16:00 Wigan v Sunderland 1-0
18:30 West Brom v Aston Villa 2-1
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-0
17:00 Tottenham v Man Utd 0-1
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 1-0

księciuniu
18-01-2013, 17:17
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 3-1
16:00 Man City v Fulham 3-1
16:00 Newcastle v Reading 1-0
16:00 Swansea v Stoke 2-0
16:00 West Ham v QPR 3-1
16:00 Wigan v Sunderland 2-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 1-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-2
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 3-0

Fatman
18-01-2013, 20:23
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-1
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Reading 1-0
16:00 Swansea v Stoke 2-0
16:00 West Ham v QPR 3-1
16:00 Wigan v Sunderland 1-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 3-1
17:00 Tottenham v Man Utd 2-4
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 3-0

MałaMi
18-01-2013, 20:32
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-0
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Reading 2-1
16:00 Swansea v Stoke 1-1
16:00 West Ham v QPR 1-1
16:00 Wigan v Sunderland 2-1
18:30 West Brom v Aston Villa 1-2
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-1
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-1

Tom Kruz
18-01-2013, 20:36
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-0
16:00 Man City v Fulham 3-1
16:00 Newcastle v Reading 2-0
16:00 Swansea v Stoke 1-1
16:00 West Ham v QPR 1-0
16:00 Wigan v Sunderland 1-0
18:30 West Brom v Aston Villa 2-1

NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 2-1

PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-1

ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

CeLaa
18-01-2013, 21:43
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-0
16:00 Man City v Fulham 3-0
16:00 Newcastle v Reading 3-1
16:00 Swansea v Stoke 0-2
16:00 West Ham v QPR 1-1
16:00 Wigan v Sunderland 1-0
18:30 West Brom v Aston Villa 2-0
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-1
17:00 Tottenham v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

maatek
19-01-2013, 08:49
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-0
16:00 Man City v Fulham 3-1
16:00 Newcastle v Reading 1-1
16:00 Swansea v Stoke 2-0
16:00 West Ham v QPR 1-1
16:00 Wigan v Sunderland 1-0
18:30 West Brom v Aston Villa 1-1
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-2
17:00 Tottenham v Man Utd 3-4
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-2
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 3-1

Kolano122
19-01-2013, 09:39
SOBOTA 19 stycznia
16:00 Liverpool v Norwich 2-1
16:00 Man City v Fulham 2-0
16:00 Newcastle v Reading 1-1
16:00 Swansea v Stoke 1-2
16:00 West Ham v QPR 1-4
16:00 Wigan v Sunderland 2-1
18:30 West Brom v Aston Villa 2-1
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 3-1
17:00 Tottenham v Man Utd 0-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-1
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

Biały kruk
20-01-2013, 11:28
NIEDZIELA 20 stycznia
14:30 Chelsea v Arsenal 2-0
17:00 Tottenham v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 0-2
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0

glazek
20-01-2013, 17:46
PONIEDZIAŁEK 21 stycznia
21:00 Southampton v Everton 1-2
+
ŚRODA 23 stycznia
20:45 Arsenal v West Ham 2-0